Brexit

Med mindre än 40 dagar kvar till Brexit finns det fortfarande inget utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Sannolikheten för att det ska finnas ett utträdesavtal mellan parterna vid Storbritanniens utträde minskar för varje dag och risken för en s.k. hård Brexit ökar. 

Vad händer vid en hård Brexit?
Företag som handlar med Storbritannien kommer behöva hantera att landet inte längre är en del av den inre marknaden. Det innebär att svenska företag som levererar varor till eller köper varor från Storbritannien måste lämna import- och exportdeklarationer varje gång en leverans sker över gränsen. Tidigare import- och exportlicenser som har utfärdats i Storbritannien kommer inte att vara giltiga inom EU.

För att minska störningar i varuflöden bör företag snarast förbereda sig inför en eventuell Brexit. Ett första steg bör vara att utreda hur varuhandeln med Storbritannien ser ut. Företagen bör även fundera över om det finns personal och teknik som behövs för att hantera kontakter med Tullverk. Har företaget de tillstånd och förenklingar från Tullverket som passar för verksamheten? I många fall kan det vara aktuellt att fundera över att ansöka om tillstånd för att bli en godkänd ekonomisk aktör (AEO) för att underlätta tullhanteringen.
Även tjänstehandeln med Storbritannien kommer att påverkas. Försäljningar av tjänster till företag i Storbritannien ska inte redovisas i företagets periodiska sammanställning. De företag som säljer digitala tjänster till privatpersoner i Storbritannien ska inte heller redovisa dessa omsättningar via MOSS.

EU-kommissionen har på sin hemsida publicerat information kring vilka förberedelser som måste göras inför Brexit.

Vi följer händelseutvecklingen kring Brexit, för mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: