Budgetpropositionen för 2013 – effektivare ränteavdragsbegränsningar

Den 20 september 2012 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2013 till riksdagen, innehållande bland annat förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar. Propositionens förslag överensstämmer i huvudsak med förslagen i den lagrådsremiss som överlämnades till Lagrådet den 7 juni 2012, och som vi redogjorde för i vårt nyhetsbrev den 14 juni 2012.

Förslagen i propositionen innebär i korthet följande förändringar:

De befintliga reglerna utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder mellan företag i intressegemenskap oberoende av vad lånet används till.

Såväl interna som externa förvärv av delägarrätter omfattas liksom lån för finansiering och tillskott – lån från extern långivare berörs inte.

Definitionen av intressegemenskap ändras och utvidgas så att det räcker med att ett företag direkt eller indirekt genom ägande eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande över ett annat företag, vilket innebär att bl.a. ett minoritetsägande strax under 50 procent kan omfattas. Enligt nuvarande regler krävs ett bestämmande inflytande.

Den s.k. tioprocentsregeln behålls men det införs ett undantag som innebär att ränteutgifterna inte får dras av, trots att räntan beskattas med tio procent, om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. I lagrådsremissen föreslogs att avdrag inte skulle medges om skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Med huvudsaklig avses cirka 75 procent eller mer och med övervägande del avses mer än 50 procent.

Vissa förtydliganden har gjorts i propositionen avseende företag som kan göra avdrag för lämnad utdelning, t.ex. investmentföretag.

Tioprocentsregeln kompletteras med en särskild regel för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt. För att räntan ska vara avdragsgill för sådana företag får den inte överstiga 250 procent av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret. Detta är en höjning av räntesatsen i förhållande till lagrådsremissen. Regeln föreslås också bli tillämplig för utländska företag som beskattas på ett likartat sätt och med en skatt som minst motsvarar avkastningsskatten (d.v.s. 15 procent).Den befintliga ventilen om affärsmässigt motiverade skuldförhållanden behålls men inskränks till att endast tillämpas när mottagaren av räntan hör hemma inom EES eller, under vissa förhållanden, i stat med vilken Sverige ingått skatteavtal.

Ventilen kompletteras med en bestämmelse som innebär att det vid bedömningen av om skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat särskilt ska beaktas om finansiering i stället hade kunnat ske genom tillskott från det företag som innehar den aktuella fordran eller från ett företag som, direkt eller indirekt, har ett väsentligt inflytande i det låntagande företaget.

Ett annat förslag i budgetpropositionen är att sänka bolagsskatten till 22 procent. Denna sänkning ska till viss del finanseras av de ökade skatteintäkter som ändringarna i ränteavdragsreglerna förväntas medföra. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på ränteutgifter som belöper på tid efter den 31 december 2012.