EU-dom gällande holländska ränteavdragsbegränsningsregler

EU-domstolens dom avseende holländska ränteavdragsbegränsningsregler

Nyligen har EU domstolen kommit med dom avseende de nederländska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Mål C-398/16 handlar om ett holländskt bolag som tog ett lån från ett svenskt koncernbolag. Medlen användes för att tillskjuta kapital i ett italienskt dotterbolag. Det italienska dotterbolaget i sin tur använde medlen till att köpa aktier i ett annat italienskt bolag.

Den holländska skattemyndigheten nekade avdrag för räntekostnader som det holländska bolaget hade på lånet till det svenska koncernbolaget med hänvisning till de holländska reglerna. Avdrag hade dock medgetts, enligt holländska regler, i det fall dotterbolaget hade haft hemvist i Nederländerna. EU-domstolen fann härav att de nederländska reglerna utgör en inskränkning av etableringsfriheten som inte kan rättfärdigas.

EU kommissionen lämnade i slutet av 2014 en formell underrättelse till Sverige och meddelade därigenom att Sverige genom att anta och behålla de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna strider mot etableringsfriheten i EUF-fördraget (artikel 49). Den formella underrättelsen är ett första steg i ett så kallat överträdelseförfarande. Den dom som nu har kommit från EU-domstolen får anses ge stöd för att även de svenska reglerna står i strid med etableringsfriheten och ligger således i linje med EU kommissionens överträdelseförfarande. För att EU-domstolen ska komma att avgöra huruvida de svenska reglerna är EU-stridiga eller inte krävs att antingen EU kommissionen överlämnar ärendet till eller svensk domstol begär ett förhandsavgörande (ex officio) av EU-domstolen. Sverige har dock aviserat att nya regler är på väg vilket kan, men behöver inte, innebära att EU-kommissionen inte lämnar ärendet vidare. En prövning i EU-domstolen kan således komma att bli beroende av huruvida svensk domstol hänvisar frågan vidare.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;