Fördelningsgrunder och skattetillägg

Skatteverket påför skattetillägg för bolag som baserar sin avdragsrätt för ingående moms efter skälig grund – behov av nya rutiner!

Bolag som bedriver blandad verksamhet och gör inköp som används för både momspliktiga och momsfria omsättningar är hänvisade till att göra en uppdelning efter skälig grund för att bestämma avdragsrätten för ingående moms på sina inköp.

Bolag som tillämpar en fördelningsgrund använder vanligtvis en preliminär beräkning baserad på föregående års slutliga utfall och gör under året avdrag för ingående moms enligt den preliminära fördelningsgrunden. När årets slutliga utfall fastställs påföljande år, vanligtvis när årsbokslutet är klart, justerar bolagen de gjorda avdragen under föregående år i enlighet med det slutliga utfallet.

Vanligtvis informerar bolagen Skatteverket om att de tillämpar en preliminär fördelningsgrund under året och att en slutlig justering av avdraget kommer att ske i början av påföljande år. Skattetillägg har då inte heller påförts bolagen även om Skatteverket är av uppfattningen att en annan fördelningsgrund än den av bolaget tillämpade ska användas.

Vi ser nu ett ändrat förhållningssätt i denna fråga från Skatteverket. Skatteverket påför numera bolagen skattetillägg när bolagen tillämpat en fördelningsgrund som medfört högre avdrag än den av Skatteverket förespråkade fördelningsgrunden.

Svalners kommentarer
Att Skatteverket påför skattetillägg i ärenden avseende fördelningsgrunder är en ny trend vi ser och som bolagen måste förhålla sig till.

Generellt kan sägas att det föreligger risk för skattetillägg även om bolaget informerat Skatteverket i en skrivelse att en preliminär fördelningsgrund tillämpas under året och att en slutlig justering av avdraget kommer att ske i början av påföljande år.

Vår rekommendation är därför att alla som bedriver blandad verksamhet och löpande yrkar avdrag efter skälig grund bör se över sina rutiner gällande kommunikation med Skatteverket. Många behöver ta ställning till om, när och hur kommunikationen med Skatteverket ska ske. Vad en upplysning till momsdeklarationen ska innehålla beror på omständigheterna i det enskilda fallet och bör därför anpassas efter just ert bolags specifika situation.

Vi hjälper er gärna med detta arbete.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;