Förhandsbesked om beskattning av styrelsearvoden från s.k. byggande styrelser

Skatterättsnämnden (”SRN”) har nyligen meddelat ett förhandsbesked där styrelsearvoden från uppdrag i ett flertal bostadsrättsföreningar inte har ansetts utgöra inkomst av tjänst hos styrelseledamoten

Bakgrund
Frågan om fakturerat styrelsearvode från eget bolag ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet hos bolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten har varit föremål för prövning i ett flertal avgöranden.

Av dessa avgöranden följer att arvode för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag i normalfallet ska beskattas som tjänsteinkomst hos ledamoten, bl.a. mot bakgrund av att uppdrag som styrelseledamot enligt aktiebolagslagen enbart kan innehas av en fysisk person. Detta förtydligades av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i en dom från 2017 som ändrade den administrativa praxis som Skatteverket tidigare hade tillämpat. För våra kommentarer till detta avgörande, se här.

Huvudregeln är således att styrelsearvoden ska beskattas som tjänsteinkomst hos ledamoten. I undantagsfall har det dock i praxis accepterats att arvode fakturerats från eget bolag, dvs. arvodet har i dessa fall beskattats som inkomst av näringsverksamhet hos bolaget istället för beskattning hos ledamoten. Detta har gällt situationer då uppdraget avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser.

Frågan i aktuellt förhandsbesked var om undantag från huvudregeln kunde göras för styrelseuppdrag i s.k. byggande styrelser (dvs. interimsstyrelser i nybildade bostadsrättsföreningar i nyproduktion).

SRNs förhandsbesked
Sökanden i aktuellt förhandsbesked bedriver genom ett helägt bolag konsultverksamhet med fokus på styrelsearbete i s.k. byggande styrelser. På uppdrag av bolaget utför sökanden arbete som ordförande, ledamot och suppleant i interimsstyrelserna. Mot denna bakgrund önskade sökanden svar på om styrelsearvodena som bolaget fakturerar skulle tas upp till beskattning av sökanden som inkomst av tjänst. Såväl sökanden som Skatteverket var av uppfattningen att undantag från ovannämnda huvudregel kunde göras och att styrelsearvodena därför skulle beskattas hos bolaget och inte hos sökanden.

SRN konstaterar inledningsvis att uppdrag som styrelseledamot i ekonomiska föreningar inte får innehas av juridisk person. Samma skäl som i praxis har anförts till stöd för att inkomster från uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som huvudregel ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten gör sig därför enligt SRN gällande även för styrelseuppdrag i ekonomiska föreningar. Detsamma bör enligt SRN även gälla när undantag från denna huvudregel kan göras (dvs. för uppdrag som avser begränsad tid och gäller specifika insatser).

SRN framhåller att tidsmässigt är aktuella uppdrag avgränsade till bostadsrättsföreningarnas uppstartsfas (i förvarande fall 1,5 – 2,5 år) och uppdragens innehåll är begränsade till de särskilda uppgifter som måste fullgöras av interimsstyrelsen under denna period. Mot denna bakgrund anser SRN att i enlighet med tidigare praxis kan undantag från huvudregeln om tjänstebeskattning göras och styrelsearvodena ska därför tas upp till beskattning av sökandens bolag (som inkomst av näringsverksamhet) och inte av sökanden.

Kommentar
I och med HFDs ovannämnda dom från 2017 som ändrade den administrativa praxis som Skatteverket tidigare tillämpat och som därmed kraftigt begränsade möjligheten att fakturera styrelsearvode från eget bolag har fokus ökat på när undantag från huvudregeln om tjänstebeskattning kan göras. SRNs förhandsbesked utgör därför ett välkommet förtydligande att undantag från huvudregeln bör kunna göras vad gäller uppdrag i s.k. byggande styrelser där uppdragen brukar avse en begränsad tid och specifika insatser. En analys av om undantag från huvudregeln kan tillämpas måste dock göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Det bör noteras att förhandsbeskedet i nuläget inte har överklagats till HFD. Även om Skatteverket höll med sökanden om att styrelsearvodena skulle beskattas hos bolaget och inte hos sökanden kan det inte uteslutas att Skatteverket överklagar förhandsbeskedet för att få det fastställt av HFD.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: