Förhandsbesked om de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

Skatterättsnämnden (SRN) meddelade den 10 april 2019 förhandsbesked avseende de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna på interna lån för företag i intressegemenskap (de så kallade riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna) som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Syftet med de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna är att de ska förhindra aggressiv skatteplanering med ränteavdrag. SRN har nyligen prövat ränteavdragsbegränsningsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelsen innebär att ränteutgifter inte får dras av om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Med uteslutande eller så gott som uteslutande avses cirka 90–100 procent.

SRN har i aktuellt förhandsbesked tagit ställning till om ett skuldförhållande mellan ett koncernmoderbolag (Z AB) och ett dotterbolag (X AB) kunde anses utgöra ett sådant missbruksfall som den riktade ränteavdragsbegränsningsregeln är avsedd att förhindra. Syftet med lånefinansieringen var att delfinansiera ett externt aktieförvärv som ett dotterbolag till X AB skulle genomföra.

Z AB är ett investmentföretag vars aktie handlas med en substansrabatt. Det innebär att marknadsvärdet på Z AB understiger det samlade värdet på samtliga tillgångar, beräknat med utgångspunkt i bolagets börskurs. För att kunna tillgodose likviditetsbehov krävs extern finansiering. Ett investmentföretag får inte lämna eller ta emot koncernbidrag. Det innebär att om Z AB betalar ut lån till dotterföretag måste det ske till marknadsmässiga villkor.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare uttalat att prövning av de tidigare gällande ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämplighet föranleder omfattande utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig inom ramen för ett förhandsbesked. Av förarbetena till de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna framgår att det är möjligt att erhålla förhandsbesked vid frågor om tillämpning av skatteflyktslagen och att det föreligger likheter med den i förhandsbeskedet aktuella ränteavdragsbegränsningsregeln.

SRN framförde att då de riktade ränteavdrags­begränsningsreglerna är avsedda att omfatta rena missbruksfall bör reglerna kunna prövas inom ramen för ett förhandsbesked på samma sätt som generalklausulen i skatteflyktslagen. Vidare ansåg SRN att förhållandena i ärendet var klarlagda och föranledde därmed inte några större utrednings- och bevissvårigheter. SRN konstaterade även att ett förhandsbesked lämpade sig i frågan eftersom ansökan avsåg nya regler som dessutom är av skatteflyktskaraktär.

När det gällde bedömningen av sakfrågan ansåg SRN att om den externa upplåningen överstiger den interna utlåningen gäller presumtionen att skuldförhållandet inte uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska erhålla en väsentlig skatteförmån. Enligt ansökan översteg den externa upplåningen den interna utlåningen hos Z AB och således gällde nämnda presumtion.

Enligt SRN förelåg inga omständigheter som gav anledning att bryta presumtionen. Det kunde inte anses strida mot sunda affärsmässiga överväganden att upplåningen skett via Z AB eftersom bolaget kunde ta upp externa lån till en lägre kostnad än övriga bolag i koncernen. Vidare löper lånet på marknadsmässiga villkor och föranleds av ett externt aktieförvärv. Ett sådant förvärv genomförs normalt av affärsmässiga skäl. SRN konstaterade av den anledningen att X AB inte skulle vägras avdrag för räntor med hänvisning till den aktuella ränteavdragsbegränsningsregeln.

Svalners kommentarer:

De nu aktuella ränteavdragsbegränsningsreglerna ersätter de regler som infördes 2013. Av förarbetena till dagens regler kan utläsas att i princip samma faktorer ska beaktas vid bedömningen som enligt 2013 års regler, men att de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna är snävare och omfattar färre situationer än tidigare. Förhandsbeskedet är intressant i två hänseenden.

För det första är det intressant att SRN anser att reglerna är lämpade att pröva inom ramen för förhandsbeskedsinstitutet. Det kan noteras att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare har undanröjt i princip alla förhandsbesked avseende 2013-års ränteavdragsbegränsningsregler då de inte ansågs lämpade att prövas inom ramen för förhandsbeskedsinstitutet. Förhandsbeskedet är överklagat till HFD. Det blir intressant att följa om HFD delar SRNs bedömning att de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna kan prövas inom ramen för ett förhandsbesked.

Vidare är förhandsbeskedet intressant då det ger intryck av att de nya reglerna innefattar en faktisk förändring i synen på avdragsrätt för ränteutgifter till koncernbolag. Det ska dock noteras att förhandsbeskedet rör investmentföretag som omfattas av särskilda skatteregler. Det påverkar såklart vilka mer generella slutsatser som kan dras av beskedet. Det är därför önskvärt med fler avgöranden där de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna avseende interna lån för företag i intressegemenskap prövas.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta