Förhandsbesked om förmånsbeskattning vid aktiegåva x 3

Skatterättsnämnden (SRN) meddelade den 29 september 2016 tre stycken förhandsbesked om förmånsbeskattning vid gåva av aktier. I två av fallen ansågs förvärven vara skattefria medan förvärvet i det tredje fallet ansågs skattepliktigt. En gemensam nämnare är att inkomstbeskattning inte skett om överlåtelsen haft annan grund än att belöna en anställd för en arbetsprestation. Samtliga förhandsbesked har överklagats av Skatteverket.

– SRN 2016-09-29 (dnr 7-16/D) – Gåva av aktier till en barndomsvän som var anställd i bolaget ansågs som en skattefri gåva då överlåtelsen i allt väsentligt fick anses ha sin grund i en personlig relation mellan gåvogivaren och gåvotagaren (djupt vänskapsförhållande enligt lämnade förutsättningar).

– SRN 2016-09-29 (dnr 24-16/D) – Gåva av aktier till tidigare sambo som var anställd i bolaget ansågs som en skattefri gåva då överlåtelsen fick anses ha annan grund än sambons anställning i bolaget. Bakgrunden till gåvan var att paret startade bolaget gemensamt men att ena sambon kom att vara ensam ägare p.g.a. att den andra hade skulder hos kronofogden.

– SRN 2016-09-29 (dnr 6-16/D) – Gåva av aktier till en anställd i bolaget ansågs som ett skattepliktigt förvärv. Bakgrunden var att huvudägaren (95%) ville överlåta 45% av aktierna till minoritetsägaren (5%) tillika arbetschef i bolaget och god vän med huvudägaren. Bakgrunden till överlåtelsen var att huvudägaren börjat planera bolagets framtida drift och ville försäkra sig om att bolaget skulle drivas vidare i samma anda (huvudägarens barn var inte intresserade av detta). Dock fanns inga planer på att överlåta fler aktier till minoritetsägaren. Med hänsyn till bl.a. den ringa åldersskillnaden mellan givaren och gåvotagaren fann SRN att överlåtelsen inte kunde bedömas på annat sätt än att den hade sin grund i gåvotagarens långvariga anställning i bolaget. Överlåtelsen ansågs därmed skattepliktig för gåvotagaren.

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;