Förlikning ansågs som återköp av fastighet och inte hävning

Den skattskyldige, en fysisk person, hade köpt en fastighet från ett bostadsbolag. Efter reklamation på grund av fel i fastigheten ingick den skattskyldige och bostadsbolaget ett förlikningsavtal om återgång av fastigheten. Fråga i målet var om förlikningen skulle anses som en hävning eller ett återförsäljning/återköp av fastigheten.

Enligt äldre praxis sker ingen en kapitalvinstbeskattning i de fall köpare och säljare kommer överens om att ett köp ska hävas, givet att det finns grund för hävningen. Om parterna däremot annullerar ett köpeavtal utan att det finns någon ogiltighets- eller hävningsgrund anses de ha träffat ett nytt avtal avseende en ny överlåtelse av fastigheten (återköp/återförsäljning).

I aktuellt fall menade den skattskyldige att det fanns grund för hävning. Även om fastighetsöverlåtelseavtalet de facto inte hade hävts, skulle förlikningsavtalet skulle ändå jämställas med en hävning, då detta var avtalets verkliga innebörd. Förlikningsavtalets rubricering och att begreppet hävning inte nämnts i avtalet hade enligt den skattskyldige inte någon avgörande betydelse.

Skatteverket hävdade istället att den skattskyldige inte visat att slutresultatet av tvisten med bostadsbolaget varit något annat än ett återköp/återförsäljning av fastigheten och inte gjort sannolikt att hävning varit den verkliga innebörden av avtalet. Ingenstans hade det nämnts att parterna avsåg att häva köpet. Det var enligt Skatteverket möjligt att grund för hävning förelåg, men det kunde inte utläsas av förlikningsavtalet att parterna hade enats om hävning. Inte heller ingick återköp/återförsäljning i påföljdskatalogen.

Kammarrättens domskäl
Enligt Kammarrätten i Stockholm framkom inte några skäl att frångå rättshandlingens yttre form vid den skatterättsliga bedömningen. Den skattskyldige ansågs därför ha avyttrat fastigheten till bostadsbolaget (återköp/återförsäljning) och skulle därmed beskattas för kapitalvinsten.

Våra kommentarer
Domen innebär enligt vår uppfattning inte någon större avvikelse från tidigare praxis.

Vid överlåtelse av fastighet, och i vissa fall andelar i fastighetsägande bolag, är det viktigt att utreda om en klausul i överlåtelseavtalet är att anse som en återförsäljnings-/återköpsklausul eller som hävningsklausul. Vidare är det av stor vikt att säkerställa att hävning sker på ett korrekt sätt för att undvika negativa inkomstskattekonsekvenser.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;