Förslag till ändring av de svenska CFC-reglerna

Skatteverket fick under 2016 i uppdrag av Regeringen att uppdatera den så kallade ”Vita listan”. Vidare fick det även i uppdrag att titta på vilka ändringar som måste göras med anledning av EU:s direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder ((EU)2016/1164, ATAD). 

De svenska CFC-reglerna återfinns i inkomstskattelagens 39a kapitel. Reglerna innebär i korthet att en svensk delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattad inkomst, i vissa situationer, blir föremål för löpande beskattning i Sverige för sin andel av det skattemässiga överskottet. Vidare innehåller regelverket en kompletteringsregel som innebär att inkomst hos en utländsk juridisk person inte ska anses vara lågbeskattade om den utländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett område/land som framgår av ”Vita listan” och som inte omfattas av undantagen däri.

Skatteverket föreslår att ett antal länder ska erhålla ändrad status baserat på den analys som har gjorts. I analysen har Skatteverket beaktat bolagsskattesatsen, skatteförmåner, skattebasen och om företag i området beskattas löpande. Vidare föreslår Skatteverket att royalty och andra inkomster som genererats av immateriella rättigheter ska vara sådan inkomst som i vissa fall undantas från kompletteringsregelns tillämpningsområde. Sammanfattningsvis innebär förslaget att vinster i utländska företag, vilka idag inte beskattas i Sverige, i framtiden kan komma att beskattas även här.

Kommentarer

Med tanke på de uppdrag Skatteverket har fått från Regeringen under 2016 och 2017 var ett förslag till förändrade CFC regler väntat. Enligt direktivet har Sverige fram till den 31 december 2018 att anta och offentliggöra de regler som är nödvändiga för att uppnå kraven i direktivet vilket ger en ganska snäv tidsram. Vår bedömning är följaktligen att Finansdepartementet kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag under 2018.

Den slutsats som kan dras av de föreslagna ändringarna är att de innebär en skärpning av de befintliga CFC-reglerna. Enligt Skatteverkets förslag kommer fler områden/länder delvis att undantas från kompletteringsregeln. Detta innebär att Sverige kommer att kunna CFC-beskatta vissa inkomster i dessa områden under förutsättning att inkomsten även är lågbeskattad och att övriga förutsättningar är uppfyllda. En prövning enligt huvudregeln kommer således att aktualiseras i fler fall än tidigare. Vidare kommer inkomster, från royalty och immateriella rättigheter, att uttryckligen undantas från kompletteringsregelns tillämpningsområde.

Internationella koncerner med dotterbolag i utlandet bör följaktligen göra en analys av hur de nya reglerna kan komma och påverka deras skattemässiga situation. Särskilt viktig blir denna analys om dotterbolagen äger immateriella rättigheter vilka genererar intäkter.

Behöver ni hjälp att göra en analys av huruvida ni kommer att träffas av de nya CFC reglerna och vad detta eventuellt innebär är ni välkomna att kontakta oss.