Förslag till nytt system för bolagsbeskattning

I sitt slutbetänkande från idag den 12 juni lämnar Företagsskattekommittén förslag till nytt system för bolagsbeskattning genom slopade ränteavdrag i kombination med ett finansieringsavdrag. Som ett alternativ föreslås en sänkning av bolagsskattesatsen i kombination med en ränteavdragsbegränsning baserat på företagets rörelseresultat (EBIT).

Bakgrund

Företagsskattekommittén har under de senaste åren haft i uppdrag att se över reglerna för bolagsbeskattningen. En av de viktigaste frågorna för kommittén har varit att lämna förslag på regler som skulle kunna ersätta de nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsning. Idag den 12 juni presenterade kommittén sitt slutbetänkande.

Förslaget presenteras i korthet nedan.

Kommitténs förslag kommer att presenteras och analyseras på Svalners frukostseminarium den 18 juni.

Förslaget

Kommittén föreslår i sitt slutbetänkande att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. I förslaget lämnas två alternativa förslag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Slopade ränteavdrag i kombination med ett finansieringsavdrag

I detta huvudförslag likställs eget och lånat kapital skattemässigt. Detta genomförs genom att avdrag för finansiella kostnader som inte motsvaras av finansiella intäkter (finansnetto) slopas samt att ett schablonmässigt avdrag införs vilket uppgår till 25 procent av företagets skattemässiga resultat. Under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger, kan ett positivt finansnetto i ett koncernbolag kvittas mot ett negativt finansnetto i ett annat koncernbolag. Det är emellertid inte möjligt att rulla fram ett negativt finansnetto till följande beskattningsår och kvitta det mot ett positivt finansnetto.

Förslaget är att likställa med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter. För finansiella företag föreslås att en schablonintäkt ska tas upp beräknat på företagets skulder.

I enlighet med förslaget ska de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna som infördes 2009 och som senare kompletterades 2013 avskaffas.

Ett alternativt förslag

Som ett mindre restriktivt alternativ föreslås en sänkning av bolagsskattesatsen med 3,5 procentenheter i kombination, med utgångspunkt i nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler, ytterligare begränsningar av avdragsrätten för finansiella kostnader. Även i detta förslag får finansiella kostnader vilka motsvaras av finansiella intäkter dras av. Därutöver får avdrag göras för negativt finansnetto med högst 20 procent av företagets rörelseresultat (EBIT).

Finansiering av förslaget

Det 25-procentiga finansieringsavdragets ska till stor del finansieras av det slopade ränteavdraget. Det ska dock noteras att det föreslås att delfinansiering av förslaget ska ske med en halvering av kvarstående underskott från året innan den nya reformen föreslås träda i kraft, det vill säga vid räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015.