Förvaltning av en utländsk fond är momspliktig

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked slagit fast att de förvaltningstjänster som tillhandahållits en luxemburgsk fond är momspliktiga med konsekvensen att återbetalningsrätt för ingående moms föreligger.  

Kammarrätten i Stockholm har under 2017 i ett flertal domar prövat frågan om förvaltningstjänster som tillhandahållits luxemburgska SICAV-fonder är momspliktiga eller momsfria. Kammarrätten ansåg att SICAV-fonder hade så liknande egenskaper med sådana fonder som är undantagna från moms att även förvaltning av SICAV-fonder omfattas av undantaget från momsplikt för fondförvaltning. De klagande hade därför inte rätt till återbetalning av ingående moms på de tillhandahållna tjänsterna. Domarna överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som inte meddelade prövningstillstånd i målen.

Frågan – som verkade vara stängd – har nu efter knappt två års tid fått liv igen. Skatterättsnämnden har i ärende med dnr 23-18/I gjort bedömningen att förvaltning av en luxemburgsk fond är en momspliktig tjänst. Detta eftersom den luxemburgska fonden inte har likadana egenskaper som de fondföretag som omfattas av fondföretagsdirektivet (tidigare UCITS-direktivet) eller kan anses konkurrera med dessa. Denna bedömning får konsekvensen att den som tillhandahåller fondförvaltningstjänsterna också har återbetalningsrätt för ingående moms.

Svalners kommentarer
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till HFD, som nu ska pröva hur den utländska fonden ska bedömas i momshänseende.

HFD har i inkomstskattemålet HFD 2016 ref. 22 klargjort att en SICAV-fond i inkomstskatterättsligt hänseende inte kunde jämställas med värdepappersfonder eller specialfonder enligt den svenska fondlagstiftningen. Momsmässigt har dock kammarrätten ansett att en SICAV är en särskild investeringsfond vars förvaltning är undantagen från moms.

Det framgår inte av Skatterättsnämndens referat om det är en kontraktsrättslig eller bolagsrättslig fond (t.ex. SICAV-fond) som avses, varför det i nuläget är oklart vilken räckvidd ett eventuellt svar från HFD kan ge. Då det enligt vår uppfattning har funnits en inkonsekvent tolkning av vilka utländska fonder som ska anses utgöra särskilda investeringsfonder är förhoppningen att vi till hösten, då HFD kan förväntas meddela dom, får vägledning i frågan om vilka utländska fonder som faktiskt omfattas av momsfrihet för fondförvaltning.

Vi bevakar utvecklingen!

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: