HFD angående beskattning av vindkraftverk

Fastighetsskatten för elproduktionsenheter med undantag för bl.a. taxeringsenheter med vindkraftverk uppgår till 0,5 procent av taxeringsvärdet, för vindkraftverk är skattesatsen istället 0,2 procent av taxeringsvärdet. Enligt en särskild bestämmelse i lagen om statlig fastighetsskatt framgår att skillnaden i fastighetsskatt kan utgöra stöd av mindre betydelse.

Den fråga som HFD prövade i målet var huruvida fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för taxeringsenheter med vindkraftverk om en tillämpning av den för vindkraftverk särskilda skattesatsen om 0,2 procent leder till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

I här aktuellt mål äger bolaget fem taxeringsenheter med vindkraftverk. Skatteverket beslutade för beskattningsåret 2014 att ta ut fastighetsskatt med 0,2 procent för två av enheterna och för resterande tre enheter med 0,5 procent då en tillämpning av den lägre skattesatsen för samtliga enheter skulle innebära att det belopp som är tillåtet att lämna som stöd av mindre betydelse skulle överstigas.

Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att skatten skulle tas ut med 0,2 procent för bolagets samtliga vindkraftverk. Förvaltningsrätten avslog yrkandet med motiveringen att betydelsen av bestämmelsen om att skillnaden i fastighetsskatt kan utgöra stöd av mindre betydelse inte var helt klar, men att den mot bakgrund av syftet och det rättsliga sammanhanget skulle tillämpas på det sätt som Skatteverket hade gjort.

Kammarrätten i Stockholm upphävde Förvaltningsrättens dom och ansåg att bestämmelsen inte ger stöd för att skatt i vissa fall ska tas ut med annan skattesats än 0,2 procent. Lagstiftarens åtgärd att sänka skattesatsen för vindkraftverk utgör enligt kammarrätten inte heller ett statligt stöd, varför det saknades skäl att ta ut fastighetsskatt om 0,5 procent på grund av de unionsrättsliga statsstödsreglerna. Skatteverket överklagade Kammarrättens dom.

HFD anser att bestämmelsen om att skillnaden i fastighetsskatt kan utgöra stöd av mindre betydelse ska förstås på så sätt att skatt ska tas ut med den högre skattesatsen om 0,5 procent om en tillämpning av den lägre skattesatsen om 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Den lägre skattesatsen kan således tillämpas endast så länge takbeloppet enligt kommissionens förordning inte överskrids. Mot denna bakgrund konstaterar HFD att fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet avseende de nu aktuella taxeringsenheterna. HFD bifaller således Skatteverkets överklagande.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta