HFD fastställer förhandsbesked om kontinuitetsregeln vid kvalificerad fusion

Enligt en ny dom (mål nr 3893-18) från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska kontinuiteten i beskattningen vid kvalificerade fusioner ges företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för privatbostadsföretag. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan.

En svensk ekonomisk förening klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag om verksamheten till klart övervägande del består av att tillhandahålla bostäder till föreningens medlemmar i byggnader som föreningen äger. Mot denna bakgrund kan t.ex. en bostadsrättsförening skattemässigt anses som ett privatbostadsföretag (s.k. äkta bostadsrättsförening). För privatbostadsföretag gäller en särskild beskattningsordning som bl.a. innebär att löpande inkomster och utgifter hänförliga till fastigheter som ägs av företaget inte ska tas upp eller dras av.

I här aktuellt mål avsåg ett privatbostadsföretag (en kooperativ hyresrättsförening) att genomföra en skattemässigt kvalificerad fusion med en fastighetsägande ekonomisk förening som inte var ett privatbostadsföretag. Genom fusionen skulle privatbostadsföretaget bli ägare av den fastighet som den överlåtande ekonomiska föreningen äger. En förutsättning i målet var att privatbostadsföretaget även efter fusionen skattemässigt skulle klassificeras som ett privatbostadsföretag.

Den fråga som HFD prövade i målet var hur inkomster och utgifter hänförliga till den överlåtande ekonomiska föreningens fastighet skattemässigt ska hanteras av det övertagande privatbostadsföretaget efter fusionen. Frågan var då om regeln att det övertagande företaget (privatbostadsföretaget) enligt de skattemässiga reglerna för kvalificerade fusioner ska anses inträda i det överlåtande företagets skattemässiga situation avseende den verksamhet som förs över, den s.k. kontinuitetsregeln, ska ha företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för privatbostadsföretag. Om så skulle vara fallet skulle inkomster/utgifter från den genom fusionen övertagna fastigheten bli föremål för sedvanlig beskattning, dvs. på så sätt som gällde för den överlåtande ekonomiska föreningen, istället för att vara skattefria enligt den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Skatterättsnämnden hade i det i målet överklagade förhandsbeskedet ansett att kontinuitetsregeln ska ha företräde framför den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Vägledning för denna bedömning hämtades från ett avgörande från HFD från 2000, RÅ 2000 ref. 18, där HFD ansett att kontinuitetsregeln i samband med en kvalificerad fusion där ett konventionellt beskattat företag skulle fusioneras upp i ett investmentföretag skulle ges företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för investmentföretag.

HFD i sin tur inledde med att konstatera att omständigheterna i detta mål skiljer sig från avgörandet från 2000 på så sätt att det här är den löpande beskattningen som skiljer sig åt mellan det i fusionen överlåtande och övertagande företaget medan det i avgörandet från 2000 var kapitalvinstbeskattningen. HFD menar dock att det även i denna situation finns inslag som motiverar att den skattefrihet som medges vid fusionen kompenseras genom att beskattningen hos det övertagande företaget sker i enlighet med kontinuitetsregeln (bl.a. hanteringen av överavskrivningar hänförliga till fastigheten innan fusionen och skattemässigt eller företagsekonomiskt motiverade reserveringar som den överlåtande ekonomiska föreningen gjort innan fusionen).

Mot denna bakgrund fastställde HFD således Skatterättsnämndens förhandsbesked med innebörden att kontinuitetsregeln vid en kvalificerad fusion ska ges företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för den övertagande föreningen i dess egenskap av ett privatbostadsföretag vad gäller de tillgångar som förs över vid fusionen.

Svalners kommentarer
HFDs avgörande klargör att kontinuitetsprincipen enligt de särskilda skatteregler som gäller vid kvalificerade fusioner ska ha företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för privatbostadsföretag vid en kvalificerad fusion mellan en sedvanlig ekonomisk förening och ett privatbostadsföretag. Avgörandet utvidgar således HFDs tidigare avgörande från 2000 angående kontinuitetsregelns företräde till att omfatta även situationer där det är den löpande beskattningen som skiljer sig åt mellan i fusionen överlåtande och övertagande företag.

Avgörandet belyser således vikten av att i samband med en planerad fusion inte endast analysera om fusionen uppfyller kraven för att skattemässigt anses vara en kvalificerad fusion, och vilka effekter fusionen som sådan i så fall medför, utan även analysera vilka effekter den kontinuitetsregel som i så fall gäller medför efter fusionen. Det sistnämnda blir särskild aktuellt i de situationer där olika beskattningsregler gäller för i fusionen överlåtande och övertagande företag.

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: