HFD meddelar prövningstillstånd i mål avseende avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Frågan som HFD kommer att pröva är om avdragsförbudet omfattar ingående moms hänförlig till installation av solceller som används för momspliktig försäljning av el.

I förevarande fall har en bostadsrättsförening yrkat avdrag för ingående moms hänförlig till installationen av solceller på 25 av de 30 flerfamiljshus som tillhör föreningen. Av den producerade elen gick 1/3 till föreningens egen elförsörjning medan 2/3 såldes till elhandelsföretag.

Förvaltningsrätten fann att den del av ingående moms som kunde anses hänförlig till den skattepliktiga försäljningen av el, dvs. 2/3, inte omfattades av avdragsförbudet. Kammarrätten fann däremot att avdragsförbudet var tillämpligt på samtliga installationskostnader, trots att 2/3 av den producerade elen såldes vidare.

HFD:s avgörande förväntas bringa klarhet kring avdragsförbudets omfattning och dess förenlighet med EU-rätten.

HFDs beslut om prövningstillstånd meddelades den 22 februari 2019, mål nr 6174-18, 6175-18, 6177-18.

Överklagad dom är Kammarrätten i Jönköpings avgörande den 25 september 2018, mål nr 904-906-17.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: