HFD underkänner Skatteverkets tillämpning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Skatteverket har kategoriskt nekat avdrag för ingående moms när förvärv haft anknytning till stadigvarande bostad. Skatteverket har i dessa fall hänvisat till avdragsförbudet i mervärdesskattelagen som avser stadigvarande bostad. Detta har inneburit att ägare av hyresrätter och bostadsrättsföreningar har nekats avdrag för ingående moms på investeringar i fastighet när investeringarna tjänat både momsfria bostäder och annan momspliktig verksamhet som bedrivits på fastigheten. Högsta Förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom den 25 oktober 2019 underkänt Skatteverkets tillämpning av avdragsförbudet.

I målet hade Skatteverket nekat en bostadsrättsförening avdrag för ingående moms hänförligt till solceller som installerats på taket av bostadsrättsföreningens fastighet. Den producerade elen förbrukades till viss del i bostäderna (1/3) och såldes till viss del till ett elhandelsföretag (2/3). Enligt HFD innebär avdragsförbudet inte att avdrag för ingående moms som hänför sig till en byggnad av bostadskaraktär alltid ska vägras. Både utformningen och den faktiska användningen av en byggnad eller byggnadsdel kan tillmätas betydelse vid bedömningen. Föreningen medgavs avdrag med yrkade två tredjedelar av investeringsmomsen.

HFD:s avgörande medför en möjlighet för ägare av bostadsfastigheter att göra avdrag för ingående moms på investeringar som används i momspliktig verksamhet. Det finns även möjlighet att göra avdrag för ingående moms på investeringar som utförts upp till sex år bakåt i tiden.

HFD:s avgörande i mål nr 6174-18 m.fl.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: