Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende skattemässig klassificering av andelar i en oäkta bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd (PT 3595-18) avseende hur det ska avgöras om andelar i oäkta bostadsrättsföreningar som ägs av ett bolag ska anses utgöra lager- eller kapitaltillgångar. Klassificeringen har betydelse för om en andel i en sådan förening utgör s.k. näringsbetingad andel och en kapitalvinst vid avyttringen av andelen därmed är skattefri och en kapitalförlust är ej avdragsgill.

I det aktuella målet har ett svenskt aktiebolag under 2014 avyttrat sju bostadsrätter, dvs. andelar i en ekonomisk förening, i en oäkta bostadsrättsförening. Vid försäljningen uppkom en kapitalvinst för bolaget. Då bolaget ansåg att andelarna i bostadsrättsföreningen var kapitaltillgångar för bolaget och att andelarna därmed skulle anses som näringsbetingade andelar så behandlade bolaget vinsten som skattefri. Skatteverket ansåg dock i ett omprövningsbeslut från oktober 2016 att andelarna skulle klassificeras som lagertillgångar skattemässigt och att kapitalvinsten vid avyttringen därför var skattepliktig.

Bolaget och Skatteverket är i målet överens om att bolaget inte bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter och att andelarna i bostadsrättsföreningen därför inte kan anses som lagertillgångar på den grunden. Frågan i målet är därför om andelarna ska anses som lagertillgångar med stöd av den allmänna bestämmelsen om lagertillgångar i inkomstskattelagen. Enligt denna bestämmelse ska tillgångar anses som lagertillgångar om de är avsedda för omsättning eller förbrukning. I sitt omprövningsbeslut menade Skatteverket att för tolkningen av denna bestämmelse ska ledning hämtas från praxis avseende när ett bolag ska anses bedriva handel med fastigheter och mot den bakgrunden ska andelarna anses som lagertillgångar i detta fall.

I sin överklagan av Skatteverkets omprövningsbeslut framförde bolaget att bortsett från andelar som innehas i verksamheter som bedrivs av företag som banker, försäkringsbolag och företag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter ska  andelar inte anses utgöra lagertillgångar om de inte ingår i en värdepappersrörelse. För denna tolkning menade bolaget att den allmänna tolkningen av när bolag ska anses bedriva värdepappersrörelse ska tillämpas även vid avyttringar av andelar i oäkta bostadsrättsföreningar och mot den bakgrunden ska andelarna i detta mål anses som kapitaltillgångar.

Bolagets överklagande avslogs av såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. HFD har nu dock lämnat prövningstillstånd i målet. Den fråga som ska prövas enligt det meddelade prövningstillståndet är hur det ska avgöras om andelar i en oäkta bostadsrättsförening som avyttrats av ett bolag skattemässigt ska klassificeras som kapitaltillgångar eller lagertillgångar.

Svalners kommentarer
HFD har tidigare prövat frågan om aktier i ett antal fastighetsägande bolag ska klassificeras som kapitaltillgångar eller lagertillgångar för ett bolag vid försäljning av aktierna. Frågan om hur bedömningen ska göras avseende andelar i oäkta bostadsrättsföreningar har dock inte tidigare prövats av HFD. Då den praxis som finns från underrätterna avseende frågan inte är enhetlig, kammarrätterna har i vissa avgöranden gått på Skatteverkets linje och i andra avgöranden gått på den skattskyldiges linje, är det välkommet att frågan nu prövas av HFD.

Då skillnaderna i de skattemässiga effekterna är betydande beroende på om andelarna är kapitaltillgångar eller lagertillgångar förväntar vi oss att HFDs dom kommer ha stor betydelse för många fastighetsutvecklare. Det bör noteras att vilken klassificering som är mest fördelaktig för den skattskyldige beror på om avyttringen av andelarna medför en kapitalvinst eller en kapitalförlust. En klassificering av andelar i en oäkta bostadsrättsförening som kapitaltillgångar, och därmed näringsbetingade andelar, är fördelaktigt om en kapitalvinst uppkommer vid avyttringen av andelarna (då denna i så fall inte är skattepliktig) men negativt om istället en kapitalförlust uppkommer vid avyttringen (då förlusten i så fall inte är avdragsgill).

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: