Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om renoveringsutgifter på bostadsbyggnader

Kammarrätten i Göteborg meddelade den 28 februari 2018 dom i mål om inkomstskatt där bolaget i fråga hade bytt ut tvåglasfönster i trä mot aluminiumbeklädda treglasfönster i trä. Skatteverket hade beräknat en ej direkt avdragsgill förbättringskostnad till 30 procent av anskaffningsutgiften, vilket godtogs av domstolen. Avdrag medgavs inte enligt reglerna om det utvidgade reparationsbegreppet. Läs tidigare nyhetsbrev om målet här.

Högsta förvaltningsdomstolen har den 14 september meddelat prövningstillstånd i målet. HFD väntas pröva frågan om hela anskaffningsutgiften får dras av i sin helhet, såsom utgifter för reparation och underhåll, om åtgärderna kan konstateras motsvara vad som följer av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;