Högsta förvaltningsdomstolen om beskattningstidpunkt vid fastighetsreglering

Högsta förvaltningsdomstolen har, i dom från den 11 mars 2013 ( mål nr 6108-12), avgjort frågan om beskattningstidpunkt när mark överlåtits genom ett särskilt avtal om fastighetsreglering.

Bakgrund

Två makar ägde en fastighet. Den 23 augusti 2011 träffade de avtal med ägare av en annan fastighet om fastighetsreglering i form av marköverföring. Genom fastighetsregleringen skulle del av makarnas fastighet överföras till den andra fastigheten mot kontant ersättning.

Avtalsparterna gav den 24 augusti 2011 gemensamt in en ansökan om fastighetsreglering, till vilken fastighetsregleringsavtalet var fogat, till fastighetsbildningsmyndigheten. Myndigheten fattade beslut om fastighetsreglering den 13 december 2011. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012 och uppgift om åtgärden infördes i fastighetsregistrets allmänna del den 17 januari 2012.

Frågan i målet var vid vilken tidpunkt som det aktuella markområdet skulle anses vara avyttrat.

I förhandsbesked från den 10 oktober 2012 (dnr 16-12/D) beslutade Skatterättsnämnden att markområdet skulle anses ha avyttrats den dag då överenskommelsen om fastighetsreglering gavs in till myndigheten., d.v.s. den 24 augusti 2011. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att skattskyldighet förelåg först när uppgift om fastighetsregleringen hade införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar att kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras.

Överföring av mark genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) anses som en avyttring om överföringen sker helt eller delvis mot kontant ersättning. Fastighetsbildning i form av fastighetsreglering är fullbordad när uppgift om åtgärden har införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Uppgift om den fastighetsreglering, genom vilken det aktuella markområdet överfördes från makarnas fastighet, infördes i fastighetsregistrets allmänna del den 17 januari 2012. Eftersom fastighetsregleringen fullbordades vid den tidpunkten får marken då anses ha avyttrats.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Kommentar

Skatteverket anger i ett ställningstagande den 23 juni 2010 (dnr 131 769141-09/111) som sin uppfattning att överföring av mark genom fastighetsreglering, grundad på särskild överenskommelse, vid kapitalvinstbeskattningen ska anses ha skett vid tidpunkten för överenskommelsen. Denna uppfattning skulle kunna medföra att skattskyldigheten inträder lång tid innan överlåtaren erhåller sin ersättning för överlåten mark.

Denna uppfattning har kritiserats av Urban Rydin, LRF Konsult, och Hans Tegnander, Svalner (SvSkT 2010 s. 656-662, 2010 s. 966 och 2011 s. 260-264). De har hävdat att rätt avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering enligt en särskild överenskommelse borde vara tidigast när uppgiften om fastighetsreglering har införts i fastighetsregistret.

Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom har det fastslagits att mark som överlåts genom en överenskommelse om fastighetsreglering skattemässigt anses ha avyttrats först när uppgift om fastighetsregleringen har införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Skatteverkets ställningstagande är således felaktigt och kommer säkert att återkallas.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;