Högsta förvaltningsdomstolens första domar om följdändring i tryckerimomsmål – frågorna besvaras delvis

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat två domar om följdändring i s.k. tryckerimomsmål (HFD:s domar den 26 februari 2014 i mål 3499-13 och 3291-13). I domarna konstateras att följdändring kunnat ske i de aktuella fallen och att det i dessa fall inte heller framstår som uppenbart oskäligt. Tryckerikunden ska därför i dessa fall betala tillbaka moms till staten.

Bakgrunden och HFD:s resonemang

Efter en dom från EU-domstolen fastslogs att tryckning av vissa produkter inte ska beskattas som en tjänst med 25 % moms, utan som en vara med den lägre skattesatsen 6 %. På begäran av vissa tryckerier betalade Skatteverket tillbaka den felaktigt debiterade och redovisade momsen. Den fråga som därefter uppstod var om tryckerikundernas motsvarande ingående moms också skulle sänkas, med följden att motsvarande belopp skulle betalas till staten av tryckerikunderna.

Den första fråga som HFD hade att ta ställning till var om det överhuvudtaget var möjligt att fatta ett s.k. följdändringsbeslut mot tryckerikunderna. I denna del fann HFD att tryckerikunderna i målen, som bedrev fullt ut momspliktig verksamhet, inte hade invänt att något avdrag inte hade gjorts. Under sådana förhållanden ansåg HFD att följdändring kunde ske.

Därefter hade HFD att pröva om följdändring ändå inte skulle ske, med hänsyn till att ett sådant beslut skulle framstå som uppenbart oskälig. I denna del fann HFD att köpare enligt EU-rätten har rätt att kunna få en inkorrekt debiterad moms rättad. Detta kan ske genom att tryckeriet begär återbetalning från Skatteverket, medan tryckerikunden återfår den felaktigt betalda momsen från tryckeriet. Om det är omöjligt eller orimligt svårt för kunden att få återbetalning av tryckeriet så ska en återbetalning vara möjlig från Skatteverket. Tryckerikunden hade i målen anfört att det saknas rättsligt stöd (civilrättsligt) för ett anspråk på tryckeriet, men medgav också att något anspråk inte hade framställts. HFD ansåg därför inte att det fanns grund i målen för att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet för den felaktigt debiterade momsen. Av detta skäl var inte heller följdändringen uppenbart oskälig.

Kommentar

HFD:s domar kommer att få avgörande betydelse för alla de domar som nu ligger vilande i olika domstolar. Mycket talar för att utgången i många av dessa mål blir att tryckerikunden ska betala tillbaka moms till staten.

Enligt vår uppfattning finns dock viktiga reservationer i HFD:s domar som avsåg just de avgjorda fallen. Om Ni har ett mål som är vilande i avvaktan på utslaget från HFD kan det därför finnas all anledning att överväga kompletteringar.

Domarna bygger bl.a. på förutsättningen att tryckerikunderna bedrev helt momspliktig verksamhet. Om istället blandad verksamhet hade bedrivits och denna invändning hade gjorts så hade Skatteverket behövt utreda hur den ingående momsen hade hanterats. Detta eftersom det då inte hade varit möjligt att utgå från att momsen hade dragits av. Detsamma gäller om avdrag visserligen har gjorts, men i en annan redovisningsperiod än den som följdändringsbeslutet avser. Kanske hade ett beslut om följdändring i sådana fall inte ansetts vara möjlig. Vad som är klart är att HFD ställer krav på tryckerikunden att vara aktiv för att försvara sig mot Skatteverkets krav.

Utgången i målen grundades också på att tryckerikunden i respektive mål inte hade fått tillbaka momsen från tryckeriet, och inte heller begärt det. För alla de tryckerikunder som krävt tryckerierna på ersättning och trots detta inte fått någon återbetalning är det inte självklart att HFD:s domar kan tillämpas. Om det civilrättsligt saknas rätt till ersättning eller om tryckeriet är insolvent är det möjligt att följdändringar är oskäliga.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fått svar på vissa frågor, men inte alla. Det finns många invändningar kvar att göra och många frågor kvarstår obesvarade. Vår uppfattning är att det i många fall därför fortfarande kan vara värt att ifrågasätta Skatteverkets krav.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;