Höjd skatt för fåmansföretag

Idag överlämnades den s.k. 3:12-utredningen (SOU 2016:75) till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över de särskilda skattereglerna för utdelning och kapitalvinster till ägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. En utgångspunkt har varit att de föreslagna förändringarna sammantaget ska leda till högre skatt för ägare till fåmansföretag, vilket återspeglar sig i förslaget. Nedan följer en sammanfattning över förslaget.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

Vad säger förslaget?

Skattesatsen i kapital ändras till 25 %, vilket innebär både en höjning och en sänkning av gällande skattesats:

• höjning inom det s.k. gränsbeloppet där skattesatsen idag är 20 %
• sänkning över det s.k. takbeloppet där skattesatsen idag är 30 %

Förenklingsregeln försämras genom att schablonbeloppet sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (IBB) (101 675 kr för 2016) jämfört med 2,75 IBB (159 775 kr för 2016) enligt dagens regler

En annan försämring är att förenklingsregeln och löneunderlagsregeln inte kan kombineras

Även huvudregeln försämras kraftigt genom att det lönebaserade utrymmet (idag 50 % av utbetalda löner) begränsas. Enligt förslaget ska lönebaserat utrymme beräknas enligt en trappa med tre skikt individuellt för respektive ägare:

• 10 % av ägares löneunderlag som inte överstiger 8 IBB (474 400 kr)
• 25 % av ägarens löneunderlag mellan 8 IBB och 60 IBB (474 400 – 3 558 000 kr)
• 50 % av ägarens löneunderlag som överstiger 60 IBB (3 558 000 kr)

Däremot slopas 4 %-spärren för att få beräkna lönebaserat utrymme

Som en konsekvens av detta slopas även den särskilda definitionen av dotterföretag vid tillämpning av det lönebaserade utrymmet

Vidare slopas takregeln om att lönebaserat utrymme maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön

Löneuttagskravet för delägare individualiseras och höjs från 6 IBB till 8 IBB (464 800 kr för 2016) med tillägg av 5 % av delägarens eller närståendes löneunderlag, dock högst 15 IBB (871 500 kr för 2016) från tidigare 9,6 IBB

Takbeloppet för utdelning och kapitalvinster sätts gemensamt till 100 IBB per år (tidigare 90 IBB vid utdelning)

Inga förändringar avseende det sparade utdelningsutrymmet

Slutligen föreslås en särskild undantagsregel för att ägarskiften mellan närstående ska behandlas på samma sätt som mellan oberoende parter

Vad händer nu?
De föreslagna reglerna går nu ut på remiss för synpunkter från de som berörs. Därefter kommer ett slutligt förslag presenteras i en proposition av regeringen. För att reglerna ska kunna träda i kraft krävs ett godkännande från riksdagen.

Kommentar
Generellt innebär förslaget en rad försämringar för ägare till fåmansföretag, vilket dock var väntat utifrån de direktiv som angetts. Förslaget synes slå särskilt hårt mot mindre fåmansföretag och entreprenörer, exempelvis vad avser förenklingsregeln och beräkningen av löneunderlag, vilket är högst beklagligt. För entreprenörer som uppbär utdelning eller kapitalvinst överskridande takbeloppet kan de föreslagna förändringarna däremot vara till fördel med hänsyn till den sänkta skattesatsen över takbeloppet.

Vi kommer analysera förslaget närmare och återkomma med en mer djupgående analys vid vårt frukostseminarium den 16 november.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;