Individuell mätning och debitering av el och vatten – underordnat den momsfria bostadsupplåtelsen

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked ansett att tillhandahållande av el och vatten är underordnade bostadsupplåtelsen, även om nyttigheterna redovisas separat på avin efter de boendes faktiska förbrukning.

Skatteverket meddelade i ställningstagande i början på 2018 att separat debitering av el, gas eller vatten utifrån faktisk förbrukning ska anses utgöra momspliktiga separata tillhandahållanden som är skilda från uthyrningen av bostaden.

Den i ställningstagandet presenterade uppfattningen har ifrågasatts inom ramen för en ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden bedömer att tillgången på vatten och el är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja bostaden och det vore konstlat att skilja bostadsupplåtelsen och tillhandahållandena av el och vatten åt. Enligt Skatterättsnämnden är tillhandahållandena av el och vatten underordnade upplåtelsen av bostaden och ska momsmässigt hanteras på samma sätt som bostadsupplåtelsen även om individuell mätning och debitering sker av dessa nyttigheter.

Svalners kommentarer
Skatteverkets uppfattning angående den momsmässiga hanteringen vid individuell mätning och debitering av el och vatten innebär att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillämpar detta system måste vara registrerade till moms och redovisa utgående och ingående moms avseende nyttigheterna. En administration som i vissa fall är extremt betungande för dessa parter.

Skatterättsnämndens förhandsbesked är enligt vår uppfattning i linje med den rättspraxis som finns på området när det gäller att avgöra om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden momsmässigt. Enbart den omständigheten att el och vatten särdebiteras på avin till de boende kan, enligt vår bedömning, inte innebära att det är fråga om separata tillhandahållanden.

Förhandsbeskedet kommer säkert att överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen då avgörandet inte är i linje med Skatteverkets uppfattning i ställningstagandet.

Vi bevakar utvecklingen!

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: