Individuell mätning och debitering av el, vatten och andra nyttigheter – förändrat rättsläge efter dom från HFD

Den 9 februari 2018 meddelade Skatteverket ställningstagandet ”En hyresvärdstillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, dnr. 202 54979-18/111. I ställningstagandet konstaterar Skatteverket att tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter ska skiljas från en fastighetsupplåtelse om tillhandahållandet sker via individuell mätning och debitering. Resultatet av detta är att tillhandahållandet av el, vatten m.m. vid individuell mätning och debitering alltid blir föremål för moms.

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande ansökte tre aktörer i bostadsbranschen om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Den 27 februari 2019 meddelade Skatterättsnämnden sitt förhandsbesked. Enligt Skatterättsnämnden skulle tillhandahållande av el, vatten m.m. anses underordnade den aktuella fastighetsupplåtelsen. Enligt Skatterättsnämnden vore det konstlat att dela upp fastighetsupplåtelsen och tillhandahållandet av el, vatten m.m. Detta då det är avgörande att det finns tillgång till el och vatten för att en bostad ska kunna nyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”). Den 3 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i mål nr 1595-19.

Enligt majoriteten i HFD ska tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter skiljas från en fastighetsupplåtelse vid individuell mätning och debitering. Till stöd för denna tolkning hänvisar HFD till EU-domstolens avgörande i mål C-42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Våra kommentarer

En fastighetsägares tillhandahållande av el, vatten och andra nyttigheter till sina hyresgäster/medlemmar har historiskt hanterats som underordnad den aktuella fastighetsupplåtelsen. Detta har inneburit att om den aktuella fastighetsupplåtelsen t.ex. har utgjorts av en momsfri bostadsupplåtelse (hyresrätt eller bostadsrätt) har tillhandahållandet varit momsfritt. Om fastighetsupplåtelsen utgjorts av en lokalupplåtelse föremål för frivillig skattskyldighet har tillhandahållandet av el, vatten m.m. istället varit momspliktigt. Detta oavsett hur hyresgästens/medlemmens förbrukning har mätts eller debiterats.

HFD:s dom innebär att bl.a. fastighetsägare som upplåter bostäder kommer att bli tvungna att momsregistreras och redovisa moms för tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter till de boende. Detta kommer att medföra en stor administrativ börda för berörda fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar utan någon större, om ens någon, ökad skatteintäkt för staten.

Eftersom tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter vid individuell mätning och debitering är momspliktig vore det naturligt att berörda fastighetsägare medges avdrag för ingående moms hänförligt till investeringar nödvändiga för de aktuella tillhandahållandena. Den frågan har dock ännu inte prövats av HFD. Istället har HFD återförvisat frågan om avdragsrätt till Skatterättsnämnden för ny bedömning. Skatterättsnämndens förhandsbesked i denna del kommer sannolikt meddelas under våren.

Skatteverket har dock redan i sitt ställningstagande anfört att det föreligger avdragsrätt för ingående moms på kostnader för inköp av de nyttigheter som senare säljs vidare till hyresgäster/medlemmar. Skatteverket anser därutöver att det föreligger avdragsrätt för ingående moms på mätutrustningen som möjliggör individuell mätning och debitering. Enligt Skatteverket kan det föreligga avdragsrätt för ingående moms på kostnader för att installera vatten- och elsystem i en byggnad, en bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.

För mer information och frågor om hur ni ska hantera konsekvenserna av det aktuella avgörandet, vänligen kontakta;

 

Skatteverkets ställningstagande, ”En hyresvärdstillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, dnr. 202 54979-18/111

Skatterättsnämnden förhandsbesked i dnr. 31-18/I

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 1595-19