Kammarrätten i Göteborg meddelar dom i mål om renoveringsutgifter på bostadsbyggnader

Kammarrätten i Göteborgs dom, mål nr 3934-3937-17, 2018-02-28

Bakgrund
Ett fastighetsbolag hade bytt ut tvåglasfönster i trä mot aluminiumbeklädda treglasfönster i trä och yrkat direkt avdrag för kostnaderna. I första hand yrkades avdrag för reparation och underhåll, och i andra hand yrkades avdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

Skatteverket nekade bolaget avdrag uppgående till 5 677 600 kr, 30% av totalt yrkade 18 922 000 kr. Det nekade beloppet avsågs motsvara den standardhöjning jämfört med ursprungligt skick som utbytet inneburit enligt Skatteverket.

Utgång i målet
Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande och Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning.
Förvaltningsrätten konstaterar att fönsterbytet utgör reparations- och underhållskostnader men att avdraget för kostnaden ska begränsas till beräknad kostnad för fönster av ursprungligt, eller därmed likvärdigt material.

Domstolen anser att de ursprungliga tvåglasfönstren inte går att likställa med de aluminiumklädda treglasfönstren i trä och att bolaget inte framkommit med någon konkret utredning om prisskillnaden mellan de två fönstren. Skatteverkets beräknade förbättringskostnad om 30% godtas därför.

Förvaltningsrätten konstaterar slutligen att bestämmelsen om avdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet inte är tillämplig på de aktuella arbetena eftersom de inte kan anses utgöra ändringsarbeten.

Kommentar
Utgången i målet understryker enligt vår uppfattning vikten av att koppla yrkanden rörande direktavdrag av renoveringsutgifter till de rekvisit som inkomstskattelagen ställer upp, och att den skattskyldige med stöd i de faktiska omständigheterna måste kunna styrka yrkade avdrag. Bolaget kunde inte i det aktuella fallet styrka att utbytet till nya bättre fönster endast motsvarade kostnaden för återställande till ursprungligt skick. Eftersom ett fönsterbyte inte heller utgör ett ändringsarbete i inkomstskattelagens mening nekades bolaget avdrag motsvarande en av Skatteverket bedömd förbättringskostnad.

Ur ett kommersiellt perspektiv visar målet tydligt potentialen i att noggrant granska och optimera klassificeringen av investeringsutgifter i såväl aktuella som tidigare genomförda renoveringsprojekt. Bortsett från de nekade avdragen godkände Skatteverket i det aktuella fallet en omfattande retroaktiv omklassificering av investeringar från byggnad till direkt avdragsgilla kostnader, vilket reducerade bolagets skattekostnad avseende tidigare beskattningsår.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;