Kammarrätten i Jönköping tolkar bestämmelserna om uttagsbeskattning

Kammarrätten i Jönköping har, i dom den 22 januari 2014 (mål nr. 2143-13), tolkat bestämmelserna om uttagsbeskattning i samband med underprisöverlåtelse från kommanditbolag.

Bakgrund

A KB genomförde, den 15 februari 2007, en koncernintern underprisöverlåtelse där fem fastigheter överläts till B AB. B AB såldes därefter till en extern köpare. A KB ägdes till 99 procent av C KB, som i sin tur ägs av D AB till 99,9 procent. Den 18 december 2007 avyttrades andelarna i A KB till en extern köpare.

Skatteverket fann att underprisöverlåtelsen av de fem fastigheterna skulle uttagsbeskattas. Skatteverket höjde därför C KB:s resultatandel i A KB, och vidare, D AB:s resultatandel i C KB med motsvarande belopp.

Kammarrättens bedömning

I 22 kap. 3 § IL stadgas följande. Med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.

Skatteverket har kommit fram till att den aktuella överlåtelsen kan uttagsbeskattas genom att i 22 kap. 3 § andra meningen IL tolka in att bestämmelsen även gäller handelsbolag som den skattskyldige indirekt äger via ett annat handelsbolag. Tolkningen går utöver lagrummets ordalydelse. Enligt lagtexten är det endast överlåtelse från handelsbolag som den skattskyldige är delägare i som kan träffas av uttagsbeskattning. Handelsbolag som den skattskyldige äger indirekt via annat handelsbolag faller således utanför bestämmelsen.

Skatteverkets extensiva tolkning, som är till nackdel för D AB, är inte förenlig med legalitetsprincipen. I andra fall har det uttryckligen angetts i lagtexten när indirekta förvärv ska beaktas. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att den aktuella överlåtelsen inte kan träffas av uttagsbeskattning.

Kommentar

Kammarrätten tillämpar, i likhet med förvaltningsrätten, en strikt ordalydelsetolkning och kom till slutsatsen att överlåtelsen inte skulle uttagsbeskattas då en sådan beskattning skulle strida mot ordalydelsen i 22 kap. 3 § IL och legalitetsprincipen. Med stöd av detta avgörande kan således handels- och kommanditbolag som ägs av andra handels- eller kommanditbolag avyttra tillgångar (fastigheter) till pris under marknadsvärde utan att uttagsbeskattning aktualiseras.

Det är dock inte uteslutet att Skatteverket överklagar domen och begär prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Då avgörandet kan få långtgående konsekvenser, kan det inte heller uteslutas att lagstiftaren genomför en lagändring så att även indirekt delägande i handels- och kommanditbolag omfattas av lagtexten.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;