Kammarrätten i Stockholm: andelar i bostadsrättsförening utgör kapitaltillgångar

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 19 oktober 2016 fastställt att andelar i en bostadsrättsförening utgör kapitaltillgångar.

Bakgrund
22 andelar i en bostadsrättsförening uppläts till Sanda Invest i Upplands Väsby AB (Bolaget) i samband med registrering av den ekonomiska planen i maj 2011. Insatserna uppgick till ungefär 27,7 Mkr. En månad senare, i juni 2011, överlät Bolaget samtliga 22 andelar till ett systerbolag för en köpeskilling om 50,3 Mkr.

I målet var Bolaget och Skatteverket överens om att bostadsrättsföreningen vid överlåtelsetidpunkten utgjorde en s.k. oäkta bostadsrättsförening. Skatteverket ansåg emellertid att andelarna i föreningen skulle anses som lagertillgångar och därmed inte uppfylla kriterierna för att utgöra näringsbetingade andelar. Bolagets vinst vid överlåtelsen av de 22 andelarna till systerbolaget (ca 22,6 Mkr) skulle därför, enligt Skatteverket, tas upp till beskattning. Skatteverket argumenterade bl.a. att koncernen gjort bedömningen att andelarna förvärvats i direkt omsättningssyfte. Detta ansågs framgå av att systerbolaget, som köpare i nästa led, redovisat andelarna som lager.

Kammarrättens bedömning
Enligt kammarrätten hade inte Bolaget bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter/andelar. Andelarna skulle därmed inte anses som lagertillgångar på dessa grunder.

Kammarrätten noterade att Bolaget ingick i en koncern med utveckling och förmedling av fast egendom. Förvärvet av samtliga 22 andelar i bostadsrättsföreningen gjordes vid ett och samma tillfälle, och såldes en månad senare till ett systerbolag. Bolaget hade inte bedrivit annan verksamhet. Enligt kammarrätten har det därför inte varit fråga om en verksamhet som bedrivits regelbundet och varaktigt. Antalet transaktioner var dessutom få.

Den korta innehavstiden talade däremot starkt för att bolagets syfte varit att omsätta andelarna.

Syftet med förvärvet var dock, enligt kammarrätten, inte tillräckligt för att andelarna skulle utgöra lagertillgångar hos bolaget. Vad Skatteverket anförde om systerbolagets redovisning av andelarna som lager ändrade inte bedömningen, HFD 2012 not. 34 och HFD 2013 not. 42. De sålda andelarna utgjorde alltså kapitaltillgångar, och betraktades som näringsbetingade. Bolagets vinst vid försäljningen skulle därmed inte tas upp till beskattning.

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;