Kammarrättens dom i det s.k. Guldmyran-fallet

Kammarrätten i Göteborg meddelade den 8 januari 2013 dom (mål nr 4366-4367-11) i Guldmyran-fallet.

Guldmyran-fallet avsåg en prövning av huruvida försäljning av andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar var att betrakta som skattefri försäljning av kapitaltillgångar (näringsbetingade andelar) eller skattepliktig försäljning av lagertillgångar.

Guldmyran Bostadsrätt AB, ett bolag inom Wallenstam-koncernen, hade år 2004 tillsammans med två andra dotterbolag bildat ca 30 ekonomiska föreningar. Genom de ekonomiska föreningarna skulle fastigheter inom koncernen säljas paketerade till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Under åren 2006-2007 genomförde   Guldmyran sex respektive elva överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar. I samband med försäljningarna av de paketerade fastigheterna till bostadsrättsföreningarna förvärvade Guldmyran även en del bostadsrätter i   föreningarna. Därefter förvärvade och avyttrade Guldmyran 56 respektive 30 bostadsrättsandelar under åren 2006-2007.

Förvaltningsrätten ansåg att såväl försäljningarna av andelarna i de ekonomiska föreningarna som försäljningarna av andelarna i bostadsrättsföreningarna utgjorde försäljningar av lagertillgångar. Mot bakgrund bl.a. av att Guldmyrans verksamhet endast bestått i att avyttra andelarna i de ekonomiska föreningarna och att innehavet i bostadsrättsföreningarna varit kortsiktigt ansåg förvaltningsrätten det som uppenbart att det funnits ett   omsättningssyfte. Andelsförsäljningarna avsåg därför inte försäljning av näringsbetingade andelar och var därmed skattepliktiga för Guldmyran.

Kammarrätten ansåg att det förelåg likartade förhållanden i aktuellt fall som i HFD 2012 not. 34 och ansåg därför inte att det fanns skäl att betrakta Guldmyrans andelar i de ekonomiska föreningarna på annat sätt än som kapitaltillgångar. Andelsförsäljningarna utgjorde därför försäljning av näringsbetingade andelar och var därmed skattefria. Vad gäller försäljningen av andelarna i bostadsrättsföreningar ansågs dock dessa utgöra lagertillgångar i en av Guldmyran yrkesmässigt bedriven handel med bostadsrätter. Kammarrätten beaktade härvid att det varit fråga om ett stort antal andelar som ägts under en kort tid och ansåg därför att det funnits ett omsättningssyfte med innehavet av andelarna.

Kommentar
Vi anser att det hade varit önskvärt om kammarrätten utvecklat sin bedömning, särskilt vad gäller bedömningen av den skattemässiga karaktären på andelarna i de ekonomiska föreningarna. Enligt vår mening är rättsläget fortfarande delvis oklart i denna del, dvs. vart gränsen går för en karaktärisering av en andel som lagertillgång respektive kapitaltillgång samt om och i vilken mån bestämmelserna i 27 kap. inkomstskattelagen kan ”skydda” andelar i fastighetsförvaltande företag från att betraktas som lagertillgångar enligt 17 kap. inkomstskattelagen.

Det bör påpekas att avgörandet är från underinstans och vår förhoppning är att rättsläget ska klarna ytterligare genom att kammarrättens dom överklagas och prövas i högsta instans. För en sådan prövning krävs dock att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;