Koncerngemensamma tjänster – omvärdering vid beräkning av moms

Skatteverket har den 30 april publicerat ett ställningstagande avseende omvärdering när koncerngemensamma tjänster tillhandahålls dotterbolag med begränsad avdragsrätt.

Skatteverket anser det tillräckligt att intäkterna understiger moderbolagets kostnader för att tillhandahållna tjänster ska omvärderas. Skatteverket måste inte först visa att det inte finns någon jämförbar omsättning för att kunna fastställa marknadsvärdet med utgångspunkt i kostnaderna för att utföra tjänsterna.
Om det finns en koppling mellan en kostnad (fast eller rörlig) och de utgående transaktionerna ska kostnaden ingå vid en omvärdering. Avskrivningar på anläggningstillgångar ska också tas med vid omvärderingen. Enligt Skatteverket ingår även moderbolagets allmänna omkostnader i de kostnader som belöper på de koncerngemensamma tjänsterna.

Om ett moderbolag under vissa år har allmänna omkostnader av engångskaraktär som uppgår till höga belopp (t.ex. nyemissionskostnad) bör en sådan kostnad fördelas på priset över flera år. En sådan fördelning bör enligt Skatteverkets uppfattning normalt inte göras över en längre tid än fem år. Finns det däremot inget som visar att moderbolaget har beaktat denna typ av kostnad vid sin prissättning, antingen direkt eller succesivt över som mest fem år, kan ersättningen från dotterbolagen ”i normalfallet” inte anses som marknadsmässigt betingad.

Svalners kommentarer

Ställningstagandet innebär att om kostnaderna överstiger intäkterna kommer bolag som omsätter tjänster till närstående bolag med begränsad avdragsrätt behöva visa att prissättningen är marknadsmässig. Ställningstagandet träffar alla moderbolag som lägger ner resurser för att starta nya verksamheter eller nya affärsområden. Även moderbolag som avser att expandera eller göra investeringar för att utveckla verksamheten träffas av ställningstagandet.

När både momspliktig och momsfri verksamhet förekommer inom koncerner och intressegemenskaper bör följande åtgärder vidtas:
A.   Stäm av vilka tillhandahållanden som förekommer mellan bolagen.
B.   Fastställ marknadsvärden på tillhandahållandena, t.ex. med stöd av jämförelsetal och branschstatistik.
C.   Dokumentera A och B.

Moderbolag som kan hänvisa till marknadspriser, antingen fasta priser eller timpriser, bör kunna försvara sig mot kostnadsanalyser och omvärderingar som Skatteverket kan förväntas göra.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: