Kurs utomlands beskattas där kursen hålls

EU-domstolen har i ett mål ansett att en femdagarskurs i redovisning som hålls i ett annat EU-land för en bestämd grupp personer ska beskattas i det land där kursen hålls.

Tjänster som avser tillträde till ett evenemang ska beskattas i det land där evenemanget äger rum. I Sverige är bestämmelsen utformad som ett undantag från huvudregeln att tjänster ska beskattas i det land där köparen har sätet för sin verksamhet.

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande meddelat att det främst är de situationer när det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en företagare eller en privatperson som tjänsten ska beskattas i det land där evenemanget hålls. I så stor utsträckning som möjligt ska i stället moms redovisas av köparen i det land där köparen har sätet för sin verksamhet. Syftet är att förenkla momshanteringen i de situationer när köparen är etablerad i ett annat land än säljaren. Lagförarbetena till den svenska bestämmelsen anger samma ändamål.

Den nu meddelade EU-domen (mål C-647/17) avsåg ett företag som håller en femdagarskurs i redovisning både i Sverige och i andra EU-länder för branschorganisationens medlemmar. Frågan i målet var i vilket land momsen ska redovisas.

EU-domstolen påpekade inledningsvis att bestämmelsen som gäller beskattning av tillträde till ett evenemang inte är ett undantag från en huvudregel. Vidare konstaterar domstolen att tjänster om möjligt ska beskattas i det land där tjänsterna konsumeras. Med anledning av detta ansåg domstolen att kurserna som var aktuella i målet ska beskattas i det land där kursen hålls.

Svalners kommentarer
Den svenska uppfattningen i frågan har tidigare varit att liknande kurser är omsatta i det land där köparen har sätet för sin verksamhet. Denna uppfattning är nu inte längre förenlig med EU-rätten.

Avgörandet kommer självklart att innebära ökade administrativa kostnader för alla aktörer som tillhandahåller kurser i andra EU-länder. Detta eftersom säljaren kan behöva momsregistrera sig och ta ut lokal moms på deltagaravgifter i de länder där kurserna hålls. Dessutom kommer de företag som skickar anställda på kurser i utlandet att få betala utländsk moms. En moms som i vart fall inom EU går att få tillbaka, men först efter viss administration.

Vi bevakar utvecklingen!

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta