Mål om förutsättningar att eftertaxera ett bolag och påföra skattetillägg på grund av felaktig koncernintern prissättning har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett mål avseende möjligheterna att eftertaxera/efterbeskatta ett svenskt bolag med stöd av den s.k. korrigeringsregeln som används vid prövning av koncernintern prissättning i internationella förhållanden. I målet påförde även Skatteverket bolaget skattetillägg. Vid eftertaxering och mål om skattetillägg gäller att Skatteverket ska visa att den skattskyldige har lämnat oriktiga uppgifter som legat till grund för beskattningen. Det är Skatteverket som har bevisbördan för att så skett och beviskravet är högre än vad som gäller vid det ordinarie förfarandet. Det förevarande målet behandlar vilka krav som kan ställas på bevisning vid internprissättningsmål för att nå upp till de höga beviskraven som gäller vid eftertaxering och skattetillägg.

HFD fann att det vid bedömningen av bolagets prissättning inte är uteslutet att beakta andra tidsperioder än det år som är uppe för prövning, även om det medför att bolaget redovisar stora intäkter det ena året och stora utgifter det andra.

Dock måste ett samband avseende de åtgärder och effekter som påverkat prissättningen kunna påvisas mellan åren. Skatteverket bedömdes inte ha bevisat att det efterföljande årets prissättning inte kunde beaktas. HFD upphävde därför beslutet om eftertaxering.

Målet grundar sig på Skatteverkets beslut att genom eftertaxering höja ett svenskt bolags inkomst för taxeringsåret 2008 (inkomståret 2007) med 163 miljoner, med anledning av felaktig prissättning avseende försäljning och distribution av bolagets varor till sitt amerikanska dotterbolag. Skatteverket påförde också bolaget skattetillägg. Dotterbolaget agerade distributör av bolagets produkter på den amerikanska marknaden. Skatteverket ansåg att bolagets prissättning gentemot distributören varit felaktig och att bolagets redovisade resultat för 2007 blivit för lågt. Bolaget invände mot eftertaxering och menade att det aktuella årets resultat skulle ses i ljuset av de säregna förhållanden som rådde under aktuellt samt efterföljande år (dvs. även prissättningen under inkomståret 2008 skulle beaktas). Det amerikanska dotterbolagets resultat hade under inkomståret 2007 blivit för högt på grund av yttre omständigheter och bolaget justerade därför prissättningen under 2008. Bolaget har nu fått rätt i HFD.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: