Ny dom från EU-domstolen avseende rivning och moms

Den 10 januari 2019 meddelade EU-domstolen dom i mål C-410/17 A Oy. Frågorna i målet rörde bl.a. hur en entreprenörs förvärv av rivningsmaterial (dvs. restmaterial efter rivning av en fastighet) skulle bedömas momsrättsligt när entreprenören var den part som utförde rivningsarbetena och det förelåg omvänd skattskyldighet för rivningsmaterialet.

I det aktuella målet debiterade aldrig fastighetsägaren någon ersättning för rivningsmaterialet. Entreprenören beaktade däremot den ersättning som entreprenören skulle kunna erhålla för rivningsmaterialet vid en försäljning när entreprenören prissatte rivningsarbetet. Entreprenören meddelade dock aldrig fastighetsägaren vilket värde som entreprenören tillskrivit rivningsmaterialet, dvs. hur mycket entreprenören minskat ersättningen för rivningsarbetet.

Enligt EU-domstolen utgjorde entreprenörens tillhandahållande av rivningsåtgärder och fastighetsägarens överlåtelse av rivningsmaterial ett utbyte av momspliktiga transaktioner innebärande att moms skulle redovisas för båda transaktionerna. Det faktum att fastighetsägaren varken kvantifierat eller tillskrivit rivningsmaterialet ett värde förändrade inte EU-domstolens bedömning.

Svalners kommentarer

EU-domstolens avgörande innebär att en överlåtelse av rivningsmaterial ska anses vara momspliktig under förutsättning att det går att tillskriva ett värde till rivningsmaterial.

EU-domstolens dom bör även innebära att det finns en möjlighet till avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till den momspliktiga försäljningen av rivningsmaterialet, t.ex. rivningsåtgärder. Avdragsrätt för ingående moms bör då föreligga till den del kostnaderna för att möjliggöra försäljningen av rivningsmaterial kan kopplas till försäljningen.

EU-domstolens avgörande i C-410/17 A Oy

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: