Ny dom från HFD om avdragsrätt vid avyttring av dotterbolagsaktier – ett fall framåt

HFD har nyligen i en dom den 14 januari 2014 (Nolato Cerbo), efter över tre års handläggning, avgjort ett mål som får betydelse för tolkningen av SKF-domarna (EU-domstolens dom den 29 oktober 2009 i mål C-29/08 SKF och HFD:s dom den 24 juni 2010 i mål 743-07).

Frågan i målet var om bolaget hade rätt till avdrag för ingående moms på kostnader på tjänster som förvärvats i samband med en aktieavyttring. För att avgöra denna fråga hade domstolen att ta ställning till några delfrågor. Den första gällde om den i målet aktuella aktieavyttringen kunde ses som en verksamhetsöverlåtelse. Den andra frågan var om utgifter för konsulttjänster som förvärvats i samband med aktieavyttringen kunde ses som allmänna omkostnader, antingen för att de avsåg en verksamhetsöverlåtelse eller av andra skäl.

HFD förklarade med hänvisning till ny praxis från EU-domstolen att en avyttring av aktier i vissa fall kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse. Detta förutsätter dock att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar. Eftersom den i målet aktuella överlåtelsen endast avsåg aktier så konstaterade HFD att bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse inte var tillämpliga i målet.

När det gäller den andra frågan så konstaterade HFD att eftersom aktieavyttringen är undantagen från moms så kan en rätt till avdrag inte grundas på ett samband mellan förvärvade tjänster och en momspliktig transaktion. Däremot innebär EU-domstolens dom i SKF-målet att rätt till avdrag likväl kan föreligga om kostnaderna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader.

HFD återförvisade frågan om kostnaderna kunde anses utgöra allmänna omkostnader och även frågan om de förvärvade tjänsterna överhuvudtaget var momspliktiga.

Kommentar

Trots att HFD inte avgjorde frågan om avdragsrätten ger domen två viktiga besked. För det första står det nu klart att aktieavyttringar i enlighet med SKF kan vara en del av en verksamhetsöverlåtelse. För det andra har det tydliggjorts att kostnader för förvärv som görs i samband med avyttring av dotterbolagsaktier kan vara allmänna omkostnader som får dras av i en momspliktig verksamhet.

Domen innebär dock att det även i fortsättningen är viktigt att alltid kontrollera om fakturor som erhålls för rådgivning som utförts i samband med en avyttring är korrekta. Det är även viktigt att det arbete som utförts noggrant preciseras på fakturan, detta för att underlätta bedömningen av vad som är en allmän omkostnad i verksamheten.

Ett antal underrätter har väntat på domen och fler rättsfall kommer därför att följa. Med tanke på den livliga rättsutvecklingen på området och de nya beskeden rekommenderar vi en översyn av omprövningsbara perioder och hur avdragsrätten har hanterats vid omstruktureringar och verksamhetsöverlåtelser.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;