Nya danska Expat-regler föreslagna

Danmark är på väg att slopa sin motsvarighet till de svenska s.k. sexmånaders- respektive ettårsreglerna vid arbete utomlands.

Nämnda regler innebär i princip att beskattning av arbetsinkomst bara sker i arbetslandet och ej i hemvistlandet. Då de danska reglerna slopas kommer fortsättningsvis utlandsarbete beskattas som normal arbetsinkomst i Danmark, dock med avräkning för den skatt som betalts i arbetslandet. I praktiken medför ovannämnda förslag bl a att de s k nordiska splittar som används för danskboende med arbete i de nordiska länderna fortsatt är verkningslösa och att slutligt/betald skatt ofta blir högre än tidigare. Pågående kontrakt är dock gällande till och med utgången av inkomståret 2013. Sannolikt slopas de danska reglerna med verkan från den 13 september 2012 då förslaget förväntas bli antaget. Det kan därför finnas anledning att se över både nya/tänkta och befintliga anställningsavtal för personer med dansk hemvist omgående.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;