Nya momsregler från och med 1 januari 2014

Den första januari i år trädde en rad lagförändringar på momsområdet i kraft. Den största förändringen avser frivillig skattskyldighet vid fastighetsupplåtelse. Övriga förändringar utgör en anpassning av momslagen till EU-rätten.

I korthet innebär ändringen vad avser skattskyldighet vid fastighetsupplåtelse att frivillig skattskyldighet uppkommer i och med att hyran faktureras med moms. Någon anmälan till Skatteverket behöver inte längre göras. Enligt övergångsbestämmelserna kan en sådan avisering göras först under 2014 för att frivillig skattskyldighet ska börja gälla. En faktura med moms som ställts ut innan den 1 januari 2014 innebär således inte att uthyraren blivit frivilligt skattskyldig. För frivillig skattskyldighet vid uppförandeskede kvarstår dock de gamla reglerna med anmälningsförfarande till Skatteverket.

En annan nyhet är att det blir möjligt att göra retroaktivt avdrag för ingående moms hänförlig till förvärv som uppkommit innan Skatteverket beslutat om att bevilja frivillig skattskyldighet för uppförandeskede.

Se mer om denna lagändring i (SFS 2013:954, prop. 2013/14:1 s 466).

Från 1 januari 2014 gäller även följande ändringar:

• Bestämmelsen om momsplikt för parkering i parkeringsverksamhet har ändrats för att tydliggöra att upplåtelse för parkering gäller för alla typer av transportmedel, d.v.s. bestämmelsen omfattar upplåtelse oavsett för vilken typ av transportmedel den görs. Att bestämmelsen ska ha en sådan omfattning har slagits fast i EU-domstolen och HFD. I lagtext anges nu att i uttrycket parkering även inkluderas förtöjning och ankring (SFS 2013:1108, prop. 2013/14:27 s 30).

• Upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på mast omfattas av obligatorisk momsplikt. Avsikten är att bestämmelsen ska omfatta uthyrning mellan företag verksamma inom mobiltelefonibranschen. Det är hyrestagarens verksamhet och inte det faktiska nyttjandet som styr. Skatteplikten omfattar inte fastighetsägarens uthyrning av själva platsen för masten (SFS 2013:1108, prop. 2013/14:1 s 476).

• Undantaget från momsplikt för omsättning av luftfartyg har ändrats och omfattar nu luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Enligt tidigare lydelse undantogs från skatteplikt omsättning av luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran. Vid tillämpning av detta undantag tillmättes användningen av det enskilda luftfartyget avgörande betydelse. Den nya lydelsen medför en viss utvidgning av momsplikten eftersom det numera endast ställs krav på att flygbolaget bedriver internationell verksamhet för att undantaget ska vara tillämpligt (SFS 2013:1105, prop. 2013/14:27 s 32).

• Avdragsförbud för inköp eller leasing av husbilar har tydliggjorts. Husbilar som väger mer än 3 500 kg eller har en förarhytt som utgör en separat karosserienhet omfattas inte av avdragsförbud och uttagsbeskattning. Skatteverket har redan tidigare tillämpat reglerna på detta sätt (SFS 2013:1105, prop. 2013/14:27 s 26).

• Regler om omsättningsland vid distansförsäljning har ändrats. Ändringen innebär för distanshandel från Sverige till ett annat EU-land att varan anses omsatt i köparlandet även om säljaren inte ännu är registrerad där men är skyldig att vara registrerad i köparlandet för omsättningen. För distanshandel till Sverige som inte överstiger den uppställda beloppsgränsen (320 000 kronor) uppställs inte längre något krav på att myndigheten i avsändarlandet har beslutat att säljarens omsättning inte ska anses gjord i det landet. En förutsättning är dock att säljaren har uppfyllt säljarlandets bestämmelser för att omsättningen inte ska anses vara omsatt där (SFS 2013:1105, prop. 2013/14:27 s 36).

• Undantaget från momsplikt vid omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster som görs i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade där gäller nu endast om lagret eller frizonen finns i Sverige. (SFS 2013:1105, prop. 2013/14:27 s 38).

• Nya produkter har inkluderats i förteckningen över de varor som kan undantas från moms vid placering i skatteupplag. De produkterna som tillkommit i förteckningen är HVO, naturgas, biogas, etylalkohol, E85, ED95, fettsyrametylestrar, råtallolja och tillsatser i motorbränsle (SFS 2013:1105, prop. 2013/14:27 s 41).

• Tidpunkten för att lämna momsdeklaration som avser ett beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet är att underlätta skatteredovisningen för företagen. För företag som bedriver handel med andra EU-länder gäller dock inte möjligheten att redovisa momsen senare (SFS 2013:1068, prop. 2013/14:28 s 12).

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;