Nyheter inom mervärdesskatteområdet i vårpropositionen

Idag den 15 april 2013 presenteras regeringens ekonomiska vårproposition för 2013 (prop. 2012/13:100). I promemorian som presenteras samtidigt som propositionen överlämnas till riksdagen föreslås vissa skatterelaterade ändringar, både på inkomstskatte- och mervärdesskatteområdet. På mervärdesskatteområdet innebär förslaget enklare regler vid uthyrning av verksamhetslokaler. Anledningen till förslaget är att de nuvarande reglerna kring frivillig skattskyldighet har kritiserats för att vara för komplicerade och administrativt betungande för företagen.

I promemorian föreslås att ansöknings- och anmälningsförfarandet till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. I dagsläget uppstår den frivilliga skattskyldigheten genom att Skatteverket fattar ett beslut om det efter ansökan av fastighetsägaren. Vid ett avskaffat ansöknings- och anmälningsförfarande skulle uppgifter om uthyrningsförhållandena och fastighetsöverlåtelser inte längre behöva skickas in till Skatteverket.

Förslaget innebär att frivillig skattskyldighet gäller om mervärdesskatt anges i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen. Frivillig skattskyldighet gäller dock inte om en kreditnota som ändrar mervärdesskatten utfärdas inom tre månader. Frivillig skattskyldighet gäller inte heller om fakturan med den utgående skatten ställs ut senare än sex månader från den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. Om fastigheten överlåts upphör den frivilliga skattskyldigheten.

Ordningen liknar den tyska, där uthyraren debiterar mervärdesskatt på omsättningen i en faktura för att omfattas av skattskyldighet. En förutsättning för frivillig skattskyldighet bör enligt förslaget även i fortsättningen vara att hyresgästens verksamhet medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Enligt förslaget ska även kravet på stadigvarande användning för att uthyrning eller upplåtelse ska omfattas av frivillig skattskyldighet gälla. Vidare ska frivillig skattskyldighet inte kunna omfatta uthyrning eller upplåtelse som avser stadigvarande bostad, oavsett vem som fastighetsägaren hyr ut till. Enligt förslaget är det olämpligt att det kan uppkomma situationer där en fastighetsägare som är frivilligt skattskyldig och debiterar mervärdesskatt på hyran helt saknar rätt till avdrag för uthyrningen. Ansöknings- och anmälningsförfarandet ska dock enligt förslaget finnas kvar vid frivillig skattskyldighet under den tid en byggnad uppförs eller genomgår en omfattande till- och ombyggnad.

I promemorian föreslås även att undantaget från skatteplikt för upplåtelse av fastighet inte ska omfatta upplåtelse till mobiloperatör av plats för utrustning på mast. Tidigare har den som hyr ut plats i masten till en mobiloperatör behövt bli frivilligt skattskyldig för upplåtelsen. Av förenklingsskäl föreslås nu att sådana upplåtelser ska omfattas av obligatorisk skattskyldighet. Slutligen föreslås att en fastighetsägare ska kunna göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som avser en ny-, till- eller ombyggnad även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandet. Ändringen medför en mindre administration för företag att kunna göra avdraget vid ett enda tillfälle jämfört med att detta ska återfås med en tiondel per år under en tioårsperiod.

Ändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2014. Frivillig skattskyldighet som gäller vid ikraftträdandet enligt den äldre lydelsen i 9 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska fortsätta gälla enligt de nya bestämmelserna. Den som är frivilligt skattskyldig efter beslut av Skatteverket blir därmed skattskyldig även efter ikraftträdandet utan att det behövs någon ytterligare åtgärd. Finansdepartementet skickar nu ut promemorian på remiss.

De föreslagna ändringarna för den frivilliga skattskyldigheten är både förväntade och efterlängtade av många. Många av problemen har varit de formella kraven med ansökningar och beslut från Skatteverket. I praktiken medför förslaget i övrigt inga större förändringar. Kraven på att hyresgästerna ska bedriva momspliktig verksamhet till viss del, att det ska ske stadigvarande m.m. kvarstår. Det blir dock viktigt nu att avtalen mellan fastighetsägare och hyresgäster klargör att mervärdesskatt ska utgår på hyran. Motsvarande gäller för parter i uthyrningar i flera led.

Vid uppförandeskeden krävs fortfarande ansökan och beslut om frivillig skattskyldighet. En stor fördel är att det införs en bestämmelse om retroaktivt avdrag för investeringsmoms. Det har vållat stora problem hittills då sådan mervärdesskatt endast kunnat återfås genom jämkning under tio år.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;