Ökat skatteuttag för kommersiella fastighetssektorn och finanssektorn

Vid en pressträff med finansminister Anders Borg den 23 augusti 2014 framkom det att regeringen är av uppfattningen att den kommersiella fastighetssektorn och finanssektorn beskattas lägre än andra delar av näringslivet. Mot denna bakgrund anfördes att en utredning ska tillsättas för att begränsa möjligheten att skattefritt avyttra fastigheter genom så kallad paketering.

Vidare ska de sociala avgifterna höjas inom den finansiella sektorn samt skatte- och tulltilläggen ska höjas.

Fastighetspaketering

Enligt nuvarande regler och praxis finns det möjligheter för bolag att skattefritt avyttra tillgångar, exempelvis fastigheter. Detta sker vanligen genom att fastigheten inför en försäljning överlåts till ett nybildat bolag till så kallat ”underpris” varvid någon skattepliktig vinst inte uppkommer. Andelarna i det nybildade bolaget avyttras därefter och vinst som uppkommer vid andelsförsäljningen är skattefri i enlighet med reglerna om näringsbetingade andelar. Andelsförsäljningen är inte heller stämpelskattepliktig.

Förfarandet att paketera fastigheter har bland annat kommenterats i förarbetena vid införandet av reglerna om skattefria kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar (prop. 2002/03:96). Lagstiftaren fann emellertid att ingen särskild reglering behövdes, bland annat mot bakgrund av att förvärvaren av den paketerade tillgången erhåller ett lägre skattemässigt avskrivningsunderlag och den skattemässiga kontinuiteten därmed upprätthålls.

Kommentar

Mot bakgrund av den begränsade information som lämnades vid pressträffen går det ännu inte att förutse hur ett förslag som begränsar möjligheten att skattefritt avyttra fastigheter (”paketering”) skulle kunna se ut. Tänkbara alternativ är att begränsa möjligheterna att paketera fastigheter till underpris inför en försäljning, att undanta andelar i fastighetsägande bolag från skattefrihet eller att göra även indirekta fastighetsförsäljningar stämpelskattepliktiga.

Enligt vår erfarenhet genomförs merparten av alla fastighetstransaktioner i dagsläget som paketerings-försäljningar. Ett förslag som begränsar möjligheten till att försäljning genom paketering skulle därför med största sannolikhet få långtgående konsekvenser för fastighetsbranschen.

Höjda sociala avgifter i den finansiella sektorn

Den finansiella sektorn är idag undantagen från mervärdesskatt, vilket enligt regeringen bidrar till att beskattningen är lägre än för andra delar av näringslivet. I syfte att utjämna skatteuttaget skulle en viss höjning av de sociala avgifterna inom den finansiella sektorn kunna ske.

Höjda skatte- och tulltillägg

I de fall de skattskyldige lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattning, ska skattetillägg om 2,5 – 40% påföras enligt nuvarande regler. Bestämmelserna om skattetillägg har modifierats vid ett flertal tillfällen, i de flesta fall dock i mildrande riktning för att uppnå större rättssäkerhet för de skattskyldiga (exempelvis vid reformen som genomfördes 2003 mot bakgrund av kraven i Europakonventionen samt vid införandet av den så kallade Skatteförfarandelagen).

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;