Omfattningen av reparationer begränsar inte avdragsrätten

HFD har den 22 september 2014 (mål nr 983-14) fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 116-12/D), och därmed funnit att utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete bedöms vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Bakgrund

Bolagets byggnader hade skador på grund av sättningar i grunden, vilket bland annat berodde på att befintliga träpålar och rustbäddar utsatts för rötangrepp. För att åtgärda skadorna och det ackumulerade reparationsbehovet avsåg bolaget att grundförstärka byggnaderna med idag vedertagen teknik, vilket innebär att betongbalkar och nya stålpålar ersätter funktionen hos rötskadade rustbäddar och träpålar.

Bolagets uppfattning var att avdragsrätten skulle bedömas utifrån om aktuella arbeten avser att reparera skador och förslitning. Avdragsrätten borde inte begränsas av omfattningen av utförda arbeten. Det är behovet av reparationer som ska avgöra avdragsrätten, inte storleken av eller kostnaderna för åtgärderna. Avdragsrätten borde heller inte göras beroende av om nödvändiga reparationer sker i ett sammanhang eller om de delas upp i flera delprojekt över längre tid.

Skatteverkets uppfattning var att de aktuella åtgärderna avsåg arbeten under hela byggnaderna och att då helt nya pålar används skulle utgifterna, med hänsyn till dess omfattning och karaktär, inte anses utgöra reparation utgöra klassificeras som ombyggnation och aktiveras som byggnad.

HFD:s bedömning

HFD gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och konstaterar därmed att det avgörande för om en åtgärd ska klassificeras som reparation och underhåll är om den erfarenhetsmässigt måste vidtas på en byggnad någon eller några gånger under dess livslängd för att den ska bevaras i sitt ursprungliga skick.

Utbyte av en byggnads varaktiga delar, såsom byggnadsgrund eller andra bärande konstruktioner räknas inte som reparation. Utbyte av skadade delar av sådana varaktiga delar utgör däremot reparation.

Skatteverket fick inte gehör för invändningen att utgifterna med hänsyn till arbetenas omfattning och karaktär ska anses utgöra ombyggnad. Det faktum att en reparationsåtgärd är omfattande innebär inte att den ska klassificeras som annat än reparation.

Kommentar

Det kan noteras att Skatteverket tidigare haft viss framgång med argumentet att reparationsarbeten som ansetts för omfattande ska klassificeras som ombyggnation. Enligt vår bedömning ger HFD stöd för uppfattningen att det avgörande för om ett arbete ska hanteras som reparation skattemässigt är om den åtgärdar ett reparationsbehov och därmed bibehåller eller återställer byggnaden i dess ursprungliga skick. Storleken på eller kostnaden för nödvändiga reparationer påverkar inte bedömningen av avdragsrätten.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;