Pålning och grundförstärkning har bedömts som reparation

Skatterättsnämnden har den 22 januari 2014 (dnr 116-12/D) funnit att utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete bedöms vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Bakgrunden

X AB äger tre byggnader, A-C. Byggnaderna har uppförts under olika tidsperioder mellan 1800 och 1930. Grundkonstruktionerna är utförda i enlighet med den teknik som tillämpades vid respektive byggnads uppförande. Byggnad A är grundlagd med kallmur av sten på rustbädd och träpålar, B har grundmur av betong på träpålar och C kallmur av sten på rustbädd men utan pålar.

Byggnaderna har skador på grund av sättningar i grunden. Dessa sättningar beror dels på att lerjorden under byggnaderna komprimeras, dels av att befintliga träpålar utsatts för rötangrepp. För att åtgärda skadorna och det ackumulerade reparationsbehovet avsåg bolaget att grundförstärka byggnaderna med idag vedertagen teknik. Detta innebär att betongbalkar ersätter funktionen hos rustbädden och fördelar byggnadens vikt på nya stålpålar vilka ersätter rötskadade träpålar.

Bolagets uppfattning är att utgifterna ska vara omedelbart avdragsgilla såsom reparation och underhåll eftersom arbetena har karaktär av utbyte och reparation av skadade delar på byggnaderna.

Skatteverkets uppfattning är att utgifterna, med hänsyn till dess karaktär och omfattning, till sin helhet ska utgöra ombyggnad och aktivberas.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden hänvisade till förarbetena till 19 kap. 2 § IL varav det framgår att reparations- och underhållsarbeten är åtgärder som erfarenhetsmässigt måste vidtas på en byggnad någon eller några gånger under dess livslängd för att den ska bevaras i sitt ursprungliga skick. Utbyte av en byggnads varaktiga delar, såsom byggnadsgrund eller andra bärande konstruktioner räknas inte som reparation eller underhåll. Utbyte av genom röta eller på jämförligt sätt skadade delar av sådana varaktiga delar synes däremot vara att anse som underhåll (prop. 1969:100 s.25).

Nämnden hänvisade även till RÅ 1948 ref. 12 I och RÅ 79 1:70 där avdrag medgetts helt eller delvis för arbeten i liknande situationer. Åtgärder för att ersätta en grund med en ny har däremot inte ansetts medföra omedelbart avdrag i RÅ 1982 Aa 42.

Nämnden fann mot bakgrund av det anförda att bolagets utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete med balkar m.m. är att hänföra till utgifter för reparation och underhåll

Skatteverket har överklagat avgörandet till HFD.

Kommentar

Mot bakgrund av de tydliga uttalandena i förarbetena om att utgift för utbyte av varaktiga delar vilka skadats genom röta utgör underhåll bör nämndens bedömning inte komma som en överraskning. Särskilt inte mot bakgrund av att HFD i RÅ 79 1:70 avgjort att kostnader för gjutning av betongfundament och nedslagning av järnbalkar har bedömts som avdragsgilla reparations- och underhållskostnader i samband med att en byggnad sjunkit och fått sättningsskador sedan den rustbädd som byggnaden vilat på murknat.

Skatteverkets huvudsakliga invändning är att utgifterna med hänsyn arbetenas omfattning och karaktär ska hänföras till ombyggnad. Den närmare innebörden av Skatteverkets invändning framgår inte av förhandsbeskedet. Av kammarrättspraxis torde man dock kunna sluta sig till att Skatteverket avser att de aktuella arbetena dels omfattar förbättringar som går utöver utbyte av skadade delar och att de därmed även skulle omfatta en väsentlig förbättring av byggnaden, dels att arbetena skulle vara för omfattande.

Skatterättsnämnden berör inte frågan om arbetenas omfattning utan konstaterar helt enkelt att mot bakgrund av förarbeten och åberopad praxis är bolagets utgifter att hänföra till reparation och underhåll. Det kan noteras att Skatteverket inte vunnit gehör i Skatterättsnämnden med den huvudsakliga invändning som verket tidigare haft framgång med i kammarrätten, det vill säga att arbetena skulle vara för omfattande. Detta skulle kunna bero på att det i samband med reparationer, till skillnad mot arbeten enligt det utvidgade reparationsbegreppet, inte finns någon begränsning till mindre omfattande arbeten.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;