Praxis rörande beskattning av styrelsearvoden kan komma att ändras

Genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2017 ändrades den administrativa praxis som Skatteverket tidigare tillämpat avseende möjligheten att fakturera styrelsearvoden från eget bolag. Nu är frågan aktuell igen med anledning av att HFD beslutat att ett nytt fall avseende styrelsearvoden ska prövas av domstolen i sin helhet (plenum).

Den fråga som är uppe för prövning är huruvida fakturering av styrelsearvode från eget bolag ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet hos bolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten. Frågan har varit föremål för prövning i ett flertal avgöranden sedan det skatterättsliga näringsbegreppet ändrades den 1 januari 2009. Före 2009 ansågs styrelsearvoden enbart kunna beskattas i inkomstslaget tjänst. Efter ändringen av det skatterättsliga näringsbegreppet kom Skatteverket med nya riktlinjer, som medgav att fakturera styrelsearvoden via eget bolag, och därmed beskattas som inkomst av näringsverksamhet (likt annat konsultarbete).

Av en dom från HFD från 2017 följer dock att arvode för uppdrag som styrelseledamot beskattas som inkomst av tjänst hos ledamoten. HFD:s dom innebar att möjligheten att fakturera styrelsearvoden via eget bolag begränsades kraftigt i förhållande till den administrativa praxis som Skatteverket tidigare tillämpat.

Skatterättsnämnden prövade sommaren 2018 frågan om beskattning av styrelsearvode igen (SRN 107-17/D). I det fallet gjorde Skatterättsnämnden bedömningen att en advokatverksamhet i normalfallet med skatterättslig verkan bör kunna bedrivas i bolagsform även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser. Avseende styrelseuppdraget fann dock nämnden att eftersom det regleras i lag att endast en fysisk person kan inneha ett styrelseuppdrag, föreligger en presumtion för att inkomster från uppdraget ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Endast under särskilda förutsättningar kan presumtionen brytas. Skatterättsnämnden fann inga skäl att bryta presumtionen i det förevarande fallet. Förhandsbeskedet överklagades till HFD.

HFD har nu meddelat att målet ska prövas i plenum, vilket innebär att målet ska avgöras av samtliga justitieråd. Ett beslut om att ett mål ska prövas i plenum är ett specialförfarande och får meddelas om det vid överläggning framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en lagtolkning som HFD tidigare har gjort. Förfarandet får även meddelas om en viss fråga är av särskild betydelse för rättstillämpningen.

Svalners kommentarer:

Att frågan om beskattning av styrelsearvode prövas av HFD i sin helhet är en välkommet. Avgörandet från 2017 har mötts av mycket kritik – och många har efterlyst en lagändring. Kritiken grundas främst på att arbetet som styrelseledamot inte skiljer sig från andra sorters personliga uppdrag där fakturering via eget bolag är fullt möjlig.

Det är relativt ovanligt att ett mål prövas i plenum, vilket vanligen sker när högsta instans vill ändra sin egen praxis. Förhoppningsvis är detta vad som kommer att ske. Det saknas anledning av särbehandla styrelseuppdrag skattemässigt på det sätt som sker för närvarande. En ändrad praxis skulle även underlätta för många bolag att rekrytera kvalificerade styrelseledamöter. Svalner kommer att bevaka målet!

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: