Regeringens budgetproposition för 2020

Regeringen har idag presenterat sin höstbudget för riksdagen, med ett antal förändringar som föreslås träda i kraft under 2020 och 2021. Vi kommer nedan att kort presentera vissa av dessa förslag.

Bakgrund

Den budget som regeringen nu har lagt fram präglas av flera förslag som innebär ändrade skatter för privatpersoner. De tydligaste ändringarna berör framförallt höginkomsttagare och pensionärer.

Budgetens förslag i urval

Avskaffande av den högre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) och införande av skatt på finanssektorn

Den så kallade värnskatten är en skatt på fem procent som tas ut på den del av en persons beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (689 300 kronor för 2019). Det motsvarar för 2019 ungefär en månadsinkomst på 58 500 kronor för en person under 65 år och 61 000 kronor för en person över 65 år. Förändringen föreslås börja gälla från den 1 januari 2020 och tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019

Skattesänkningen är planerad att finansieras genom införandet av en ny skatt på finanssektorn (så kallad bankskatt). Under 2017 lämnades ett förslag på en bankskatt, men förslaget ledde inte till någon lagstiftning. Det är dock oklart om det nya förslaget kommer att baseras på 2017 års förslag. Det nya förslaget föreslås träda i kraft 2022.

Införande av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Regeringen föreslår ett införande av ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige. Utformningen är ännu inte färdig, men det avgörande ska enligt regeringen vara vem arbetstagaren utför arbetet för och inte vem som betalar lönen. Enligt regeringen är avsikten att lämna en proposition under 2020.

Höjt tak för uppskovsbeloppet vid bostadsförsäljningar

Det är möjligt för den som gjort en vinst vid försäljning av sin bostad att få uppskov med kapitalvinstbeskattningen. Maximalt uppgår uppskovet till 1,45 miljoner kronor men under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 har takbeloppet för uppskovet tagits bort. Efter att denna tidsperiod går ut föreslår regeringen att det införs ett permanent tak för uppskov med beskattningen för belopp uppgående till 3 miljoner kronor. Förändringen föreslås börja gälla för försäljningar som genomförs efter den 30 juni 2020.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling

Regeringen vill öka incitamenten för svenska företag att anställa personal som bedriver verksamhet inom forskning och utveckling. Detta ska på längre sikt kunna bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom exempelvis IT-branschen. Det finns i dagsläget en rätt för företag att göra nedsättningar med 10 % av arbetsgivaravgifterna upp till ett tak om 230 000 kr per företag och månad. Den exakta utformningen av den nya föreslagna sänkningen är ännu inte färdig utan ska enligt regeringen kommuniceras senare under hösten 2019.

Grön skatteväxling

Regeringen föreslår att vissa miljöskatter, som främst riktar sig mot industriella aktörer, ska öka (drivmedel) alternativt införas (avfallsförbränning) med ikraftträdande från 2020. Dessa ökningar ska möjliggöra sänkta skatter inom andra områden. Enligt uppgift är det ännu inte klarlagt exakt vilka skattesänkningar som ska följa av den gröna skatteväxlingen, detta ska regeringen återkomma med information om under 2020. Skattesänkningarna ska dock omfatta jobb och företagande.

Förslag på nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden

Förslaget föreslås omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd. Enligt regeringen ska enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas för dessa personer, för inkomster som uppgår till högst 23 500 kronor. Förslaget är än så länge bara aviserat och konkreta förslag till lagändringar kommer att presenteras under våren 2020.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Regeringen har föreslagit att medel ska avsättas i budgeten för att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt. Grundnivån i pensionen föreslås höjas med 200 kronor per månad. Därutöver föreslås ökade takbelopp avseende bostadstilläggen. Förändringarna beräknas omfatta ca 675 000 pensionärer.

Aviserade propositioner:

Regeringen har utöver de förslag som behandlats ovan även lämnat följande förslag, vilka följer av EU:s direktiv mot skatteundandraganden, till riksdagen.

  • Genomförande av regler för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
  • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Svalners kommentarer:

De föreslagna ändringarna ligger i linje med det som fastslagits politiskt genom det så kallade januariavtalet. Förslagen kan även ses som ett led i den förutspådda utvecklingen vad gäller regeringens önskan att minska skillnaderna mellan beskattning av arbete kontra kapital.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: