Skatteverkets ställningstagande avseende avdrag för förrättningskostnader vid nybildning av fastighet

Skatteverkets ställningstagande den 13/2 2019, dnr. 202 826772-19/111

Vid bildning av ny fastighet (t.ex. vid avstyckning av en fastighet) tar Lantmäteriet ut en s.k. förrättningsavgift. I aktuellt ställningstagande beskriver Skatteverket hur de anser att avgiften ska behandlas vid en kapitalvinstberäkning. Vid delavyttringar av fastigheter kan omkostnadsbeloppet för den avyttrade delen beräknas med hjälp av olika metoder. Beroende på vilken metod som används för beräkning av omkostnadsbeloppet ska avgiften enligt Skatteverket hanteras olika.

Metod 1 innebär att omkostnadsbeloppet beräknas på grundval av förhållandena på den sålda delen. I ett sådant scenario menar Skatteverket att förrättningsavgiften ska hänföras till den nybildade fastigheten i sin helhet.

Metod 2 innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till ett belopp som motsvarar så stor del av det för hela fastigheten beräknade omkostnadsbeloppet som ersättningen utgör av hela fastighetens marknadsvärde vid avyttringen. I denna situation menar Skatteverket att avgiften ska ingå i omkostnadsbeloppet för den ursprungliga taxeringsenheten (som omfattar både stamfastigheten och den avyttrade delen) och att del av avgiften således kommer att ingå i omkostnadsbeloppet för den avyttrade delen.

Skatteverket använder sig av följande exempel:

Karim äger fastigheterna Stenen 1 och Stenen 1:1, som är en avstyckning från Stenen 1. Karim säljer Stenen 1:1 för 400 tkr och vid försäljningen är fastigheternas sammanlagda marknadsvärde 2 mnkr. Avgiften till Lantmäteriet för avstyckningen är 50 tkr.

Om metod  1: Hela avgiften ingår i omkostnadsbeloppet för Stenen 1:1, då avgiften kan anses hänförlig till den nybildade fastigheten som nu avyttrats. Om Karim istället säljer stamfastigheten Stenen 1, får ingen del av avgiften ingå i omkostnadsbeloppet. Avgiften kommer istället att ingå i omkostnadsbeloppet för Stenen 1:1 vid en framtida kapitalvinstberäkning.

Om metod 2: Avgiften ingår i omkostnadsbeloppet för den ursprungliga taxeringsenheten som avsåg både Stenen 1 och Stenen 1:1. Försäljningsintäkten för Stenen 1:1 är 1/5 (400 tkr/2 mnkr) av det sammanlagda marknadsvärdet. Det innebär att 10 tkr (1/5 x 50 000) av avgiften till Lantmäteriet kommer att ingå i omkostnadsbeloppet för Stenen 1:1. Resterande del,  40 tkr, kommer att ingå i omkostnadsbeloppet för stamfastigheten Stenen 1.

Läs ställningstagandet i sin helhet här.

Vi bevakar utvecklingen!

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: