Stopplagstiftning beträffande ”kattrumpa”

Regeringen överlämnade i går, den 27 oktober 2016, en skrivelse till riksdagen med en avisering om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Skrivelsen syftar att förhindra vissa skattefria överlåtelser av fastigheter till juridiska personer eller svenska handelsbolag, s.k. ”kattrumpor”. De nya föreslagna reglerna ska tillämpas från och med den 28 oktober 2016

Enligt förslaget till de nya bestämmelserna ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska för näringsfastigheter vara fastighetens skattemässiga värde och för privatbostadsfastigheter dess omkostnadsbelopp. Förslaget innebär en ändring från nu gällande bestämmelser som under vissa omständigheter möjliggör en skattefri överlåtelse till juridiska personer genom gåva.

Till följd av att en fastighet ska anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller svenskt handelsbolag mot en ersättning överstigande visst värde kan överlåtelsen inte ske skattefritt, eftersom en avyttring i motsats till gåva utlöser kapitalvinstbeskattning.

En s.k. ”kattrumpa”, som regeringens tänkta förslag tar sikte på innebär i korthet följande. En fysisk person (”A”) äger en fastighet. A bildar med sina barn, eller vissa andra närstående, en koncern med ett moderbolag (”MB”) och ett dotterbolag (”Fastighets AB”). Barnen måste minst äga 40 % av MB och A resterande andelar i MB. Fastigheten överlåts till Fastighets AB mot en ersättning understigande fastighetens taxeringsvärde, men överstigande dess skattemässiga värde. Överlåtelsen sker genom att ett skuldebrev upprättas mellan Fastighets AB och A. På grund av att ersättningen understiger taxeringsvärdet anses överlåtelsen av fastigheten utgöra en gåva, vilket innebär att någon inkomstbeskattning av A inte ska ske. Stämpelskatt utgår dock för förvärvet. Därefter kan MB avyttra andelarna i Fastighets AB till en extern köpare.

Enligt regeringens mening medför de nu gällande bestämmelserna ett betydande skattebortfall. Det finns därför enligt regeringen särskilda skäl för att genom s.k. stopplagstiftning tillämpa det kommande förslaget på överlåtelser som genomförs från och med den 28 oktober 2016. De kommande regeländringarna beräknas träda i kraft den 1 augusti 2017. En promemoria med det aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och kommer att sändas ut på remiss inom kort.

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;