Svenska jämkningsregler oförenliga med EU-rätten

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom den 2 juni 2017 funnit att ett bolag inte var skyldigt att genom jämkning betala tillbaka ingående moms som tidigare fastighetsägare dragit av.

Bakgrund

Under 2012 förvärvade det aktuella bolaget en fastighet som var föremål för frivillig skattskyldighet. I samband med förvärvet övertog bolaget jämkningsskyldigheten för den ingående moms som den tidigare ägaren hade gjort avdrag för enligt mervärdesskattelagen. I december 2013 såldes fastigheten till två privatpersoner varför den frivilliga skattskyldigheten upphörde.

Skatteverket ansåg att mervärdesskattelagens regler medförde att försäljningen till de två privatpersonerna innebar att bolaget var skyldigt att jämka ingående moms som den tidigare ägaren gjort avdrag för.

Bolaget ansåg att jämkningsskyldighet inte förelåg med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C-622/11 Pactor Vastgoed BV. Bolaget hänvisade till att mervärdesskattedirektivets bestämmelser om jämkning, såsom de tolkats av EU-domstolen, utgjorde hinder för att ingående moms jämkas av någon annan än den som gjorde det ursprungliga avdraget.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten fann att Pactor-domen gav stöd för slutsatsen att bestämmelser i mervärdesskattelagen som innebär att jämkningsskyldigheten kan överföras till en annan person måste anses oförenliga med EU-rätten. Bolaget var därför inte skyldigt att genom jämkning betala tillbaka ingående moms som den tidigare ägaren gjort avdrag för.

Svalners kommentarer

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 1 juli 2016 meddelat dom i mål nr 10339-15 m.fl. avseende samma rättsfråga och kommit till samma slutsats som kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrättens avgörande är tydligt på den punkten att mervärdesskattelagens regler om jämkning står i strid med mervärdesskattedirektivet. Den som förvärvat en fastighet har då möjlighet att åberopa att mervärdesskattedirektivets regler ska gälla framför mervärdesskattelagens regler.

Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1803-16

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;