Svenska ränteregler ska prövas av EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att begära förhandsavgörande från EU-domstolen (EUD) om de svenska reglerna för ränteavdrag som infördes 2013 är förenliga med EU-rätten (etableringsfriheten). Svenska räntereglers förenlighet med EU-rätten har varit en fråga i över tio år varför det är mycket välkommet att detta nu ska prövas av EU-domstolen.

Målet gäller ett svenskt bolag som nekats avdrag för räntor som betalats till ett franskt koncernbolag. Avdrag nekas enligt den begränsningsregel som anger att ränteutgifter som avser en skuld till ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Frågan om svenska räntereglers förenlighet med EU-rätten har alltså varit en aktuell fråga under en längre tid. Redan 2009 infördes riktade ränteavdragsbegränsningar som syftade till att begränsa avdragsrätten för ränta vid s.k. räntesnurror. Inför införandet av dessa regler påtalade ett antal remissinstanser att reglerna kunde stå i strid med EU-rätten. Frågan prövades av HFD 2011 utan att hänskjutas till EUD. Reglernas tillämpningsområde utvidgades sedan 2013 till att omfatta alla lån inom en intressegemenskap. EU-kommissionen vände sig till den svenska regeringen 2014 och ifrågasatte det svenska regelverkets förenlighet med EU-rätten, vilket tillbakavisades av regeringen. Fram till idag har den bristande förenligheten med EU-rätten påtalats av ett stort antal bolag i skatteprocesser i olika instanser. Svenska staten har även blivit stämd för sin hantering. Det har således varit en tidsfråga innan de svenska reglerna skulle komma att prövas av EUD. Den 1 januari 2019 infördes nya regler för ränteavdrag i Sverige – de riktade ränteavdragsreglerna från 2013 begränsades men behölls till stor del i samband med denna reform. EUD:s avgörande får därför sannolikt betydelse även för prövningen av nu gällande regler. Svalner hanterar ett antal mål där frågan om räntereglernas bristande förenlighet med EU-rätten har förts fram och besvarar gärna era frågor kring avdragsrätt för räntor.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta: