Kontakta oss

Tjänster

Svalner erbjuder oberoende skatt- och transaktionsrådgivning framförallt för medelstora och stora företag. Kompetensen spänner över hela skatteområdet, vilket innebär att du som kund erbjuds ett fullserviceerbjudande med integrerad rådgivning. Vi arbetar i team nära kunden. Vårt oberoende och vår närhet till våra kunder är det som skiljer oss från de stora revisionsbyråerna.

BESKATTNING AV FASTIGHETER

Specialisterna i Svalners fastighetsgrupp har lång erfarenhet av skatterelaterade frågor inom fastighetsbranschen. Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många till antalet och förändras ständigt vilket innebär att specialistkunskap ofta är nödvändigt vid flera tillfällen under en fastighets livscykel. Våra specialisters kunskap täcker samtliga steg vad gäller finansiering, strukturering, byggprojekt, förvaltning och transaktioner. Vid t.ex. förvärv och försäljning av fastigheter uppstår inte sällan komplexa skattefrågor, vi hjälper dig genom hela processen för att uppnå en så skatteeffektiv transaktion som möjligt. Vi kan även erbjuda kvalificerad rådgivning vid fastighetstaxering och vid klassificering av investeringskostnader, s.k. avskrivningsoptimering. Vårt mål är att ta ett helhetsgrepp kring dina fastighetsfrågor och på så sätt kunna hjälpa dig att optimera din fastighetsaffär.

• Löpande skatterättslig rådgivning med inriktning på fastighetsägande bolag
• Skattemässig due diligence vid fastighetstransaktioner
• Strukturering inför försäljning och förvärv av fastigheter
• Biträde vid upprättande av skatteberäkningar och inkomstdeklarationer
• Särskilda mervärdesskatterättsliga frågor för bygg-och fastighetsbranschen
• Fastighetstaxering
• Rådgivning vid klassificering av investeringskostnader, s.k. avskrivningsoptimering

För mer information, kontakta:

 

 

SVENSK OCH INTERNATIONELL FÖRETAGSBESKATTNING

Svalner erbjuder löpande analys av företagets skatterisker. Svensk som internationell företagsbeskattning utvecklas ständigt, vilket gör det svårt och tidskrävande för företag att själva bevaka och analysera alla förändringar. Det uppkommer inte sällan komplicerade frågeställningar där vi har svaren och kan ge goda råd. Vi identifierar och förutser ditt företags skattemässiga risker, men även möjligheter. Målet är att effektivt hantera både den lokala och globala skattekostnaden genom att beakta både svenska och internationella skatteregler. Vi ställer ett dedikerat team till förfogande med spetskompetens och stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning. Vi arbetar med aktiebolag, koncerner, ägarledda företag och handelsbolag och vi kan bland annat hjälpa er med följande:

• Löpande rådgivning i olika skattefrågor med särskilt fokus på bygg- och fastighetsbolag
• Rådgivning vid köp och försäljning av företag, fastighetsbolag och fastigheter
• Planering och genomförande av omstruktureringar med särskilt fokus på fastighetsinnehav
• Koncernbeskattning
• Skattefrågor i samband med etablering utomlands
• Deklarationsarbete

För mer information, kontakta:

 

 

INTERNATIONELL INDIVIDBESKATTNING

Svalner har stor erfarenhet och hög kompetens inom internationell individbeskattning. Vi kan bland annat hjälpa er med följande:

• Internationell inkomstbeskattning och förmögenhetsbeskattning
• Tillämpning av skatteavtal och särskilda svenska beskattningsregler (expertbeskattning och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta),
• Upprättande av skatteberäkningar för individer

För mer information, kontakta:

 

 

MERVÄRDESSKATT OCH ANDRA INDIREKTA SKATTER

Reglerna är komplexa och ofta svåra att överblicka. Korta redovisningsperioder gör lätt att små felaktigheter snabbt kan få stora konsekvenser. Förändringar i affärsmodeller eller samarbeten får ofta konsekvenser. Svalner har en momsavdelning med mycket stor kompetens och erfarenhet av de flesta branscher. Bra råd kräver branschkunskap eftersom det är nödvändigt att förstå den marknad som kunden verkar på. Vi hjälper ditt företag att hitta och göra rätt inom mervärdesskatt och andra indirekta skatter (till exempel reklamskatt, alkoholskatt och energiskatter) och kan bland annat hjälpa till med:

• Rådgivning i samband transaktioner och omstruktureringar
• Kartläggning och analys av varu- och tjänsteflöden
• Reducering av momskostnader
• Förebyggande arbete som förbättrar och effektiviserar hanteringen av mervärdesskatt
• Effektivisering av processer för rapportering och intern kontroll
• Deklarationsombud för utländska företag

För mer information, kontakta:

 

 

M&A OCH PRIVATE EQUITY

Svalners M&A och Private Equity grupp erbjuder kvalificerad rådgivning omfattande samtliga skatteaspekter vid företagsöverlåtelser och fondstrukturering. Vi har stor erfarenhet av komplexa transaktioner, såväl ur ett rådgivar- som ett klientperspektiv och kan bland annat hjälpa er med följande:

• Fondstrukturering
• Strukturering inför förvärv och exit
• Skattemässig due diligence
• Management participation program och incitamentsprogram
• Ägarfrågor
• Portföljbolagsförvaltning
• Löpande rådgivning

För mer information, kontakta:

 

 

TRANSFER PRICING

Svalner erbjuder verksamhetsanpassade och skatteoptimala internprissättningsmodeller (Transfer Pricing) för internationella företag. Hur prissätter man till exempel tjänster som levereras från ett koncernbolag i Sverige till ett koncernbolag i utlandet så att det blir rätt? Våra medarbetare har stor erfarenhet av dessa speciella skatteregler och kan hjälpa till med bland annat:

• Implementering och strukturering av koncerninterna prissättningsmodeller
• Upprättande av verksamhetsanpassad dokumentation
• Benchmarking
• Upprättande av koncerninterna avtal
• Värdering av immateriella tillgångar
• Finansiella lösningar och modeller

För mer information, kontakta:

 

 

SKATTEPROCESSER

Vi har mångårig, kvalificerad erfarenhet av att vara ombud i skattedomstolarna. Vår ingående kunskap om båda sidor av processen gör också att vi kan lösa ert skatteärende professionellt, effektivt och med bra resultat. Ibland kan lösningen vara att vi hjälper er att få ett förhandsbesked eller driva ett dialogförfarande med Skatteverket. Vi kan hjälpa er med följande:

• Svar på frågor från Skatteverket och biträde vid skatterevisioner
• Strategi och inlagor i skatteprocesser
• Att vara ombud vid domstol
• Ansökan om förhandsbesked från Skatterättsnämnden
• Biträde vid dialogförfarande vid Skatteverket
• Upprätta inlagor för brevfrågor till Skatteverket

För mer information gällande inkomstskatt, kontakta:

 

För mer information gällande moms och andra indirekta skatter, kontakta:

 

 

TRANSACTION SERVICES

Som den första oberoende integrerade skatt- och transaktionsrådgivningsbyrån i Norden erbjuder Svalner Transaction Services expertrådgivning till private equityfonder, fastighetsbolag och andra förvärvsintensiva bolag.

På Svalner vet vi att klienter som står inför potentiella förvärv eller avyttringar är i behov av responsiv rådgivning från projektledare ansvariga för ett projektteam som klarar av att utföra arbete av högsta kvalitet under tidspress. Vårt transaktionsteam kommer därför alltid att göra sitt yttersta för att stödja er med proaktiva råd baserade på korrekta och pålitliga analyser. Eftersom Svalner är Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyrå kan vi också involvera de skickligaste skatteexperterna när vi ger er råd avseende de skatteaspekter som kan uppkomma i samband med en transaktion samt struktureringar, incitamentsprogram etcetera.

Svalner är uteslutande verksamma inom transaktions- och skatterådgivning varför intressekonflikter och oberoendefrågor med revisorer aldrig uppstår. Vidare kan vi som en del av WTS Global (världens största oberoende nätverk inom skatterådgivning) dra nytta av vår internationella expertis när vi ger råd i samband med cross-border transaktioner och omstruktureringar.

Vi har omfattande erfarenhet av komplexa transaktioner, våra tjänster omfattar bland annat:

• Finansiell due diligence
• Finansiell vendor due diligence
• Finansiella vendor assistance
• Rådgivning kring köpeskillingsmekanismer
• Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal
• Finansiell modellering
• Värdering

För mer information, kontakta: