Utredare ska se över skatteregler för incitamentsprogram

I ett kommittédirektiv meddelar Regeringen att man tillsätter en särskild utredare för att se över skattereglerna för optioner och andra aktierelaterade incitament.

Bakgrund

Beskattningen av incitamentsprogram är mot bakgrund av nuvarande regler och praxis i hög grad beroende på vilket instrument som används och hur villkoren för programmet utformas. Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska beskattas det år de kan disponeras. Från huvudregeln finns särskilda undantag som reglerar de fall anställda förvärvar värdepapper eller så kallade personaloptioner. En eventuell förmån vid förvärv av värdepapper tjänstebeskattas vid tilldelningstillfället medan en efterföljande värdestegering beskattas i kapital. Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper på förutbestämda villkor (personaloption) beskattas en eventuell värdestegring som inkomst av tjänst när optionen utnyttjas för förvärv av värdepapper eller på annat sätt överlåts.

Uppdraget

Den 6 mars meddelade Regeringen att man tillsätter en särskild utredare för att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet är att främja tillväxt i näringslivet genom att skattereglerna utformas på ett sådant sätt att de ger svenska företag förutsättningar för att rekrytera och behålla personal inom företaget.

Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. På basis av detta ska utredaren analysera behovet av förändringar i skattereglerna och ge förslag på åtgärder. I detta ingår även att utredaren ska se över reglerna för värderingsprinciperna för finansiella instrument avseende incitamentsprogram.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Kommentar

Det har varit känt sedan tidigare att det pågår utredningar om användandet och nyttan av incitamentsprogram (se Henrekson, Magnus och Sanandaji, Tino, Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap: Expertrapport till Företagsskattekommittén, 2012) och redan i budgetpropositionen för 2014 (18 september 2013) aviserade Regeringen att en översyn var aktuell.

Även om en del frågor har fått sina svar i praxis över de senaste åren (se t.ex. RÅ 2009 ref. 86 och not 128 samt HFD 2010 not 129) återstår vissa gränsdragningsfrågor med avseende på vilka förfoganderättsinskränkningar som kan appliceras på instrument, främst olika typer av optioner, utan att de förlorar sin status som värdepapper (i skatterättslig bemärkelse). Det vill säga, huruvida en eventuell värdestegring ska beskattas som inkomst av tjänst eller kapital.

Det är mot bakgrund av detta ett välkommet initiativ att en utredare nu tillsätts och att Regeringen avser att se över reglerna även i ett bredare perspektiv. Den nuvarande regleringen skapar, enligt vår mening, i viss utsträckning en onödig osäkerhet för anställda och arbetsgivare med avseende på vilka skattekonsekvenser utformningen av ett incitamentsprogram får. Sannolikt kommer dock särskilt främjande åtgärder främst att rikta sig mot en särskild kategori av företag, det vill säga start-ups.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;