Utredare ska se över skattereglerna vid ägarskiften i fåmansföretag

Den 14 mars 2014 beslutade regeringen kommittédirektiv om att en särskild utredare ska se över beskattningen vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med ägarskiften (dir. 2014:42). Syftet är att säkerställa att reglerna är ändamålsenliga och att reglernas utformning inte påverkar om verksamheten avyttras till någon inom eller utom närståendekretsen. Den särskilda utredare, Christer Silfverberg, ska redovisa uppdraget senast den 2 mars 2015.

Bakgrunden

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, avser att förhindra att inkomster i ett fåmansföretag som beror på att ägaren har arbetat i företaget omvandlas från progressivt beskattad tjänsteinkomst till lägre, proportionellt beskattad kapitalinkomst. Reglerna gäller för vad som betecknas som kvalificerade andelar. En andel är kvalificerad bl.a. om andelsägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren (den s.k. karensregeln).

Karensregeln har medfört att delägare i samband med avyttring av andelar i fåmansföretag ofta ”förpackar” kapitalvinsten i ett s.k. trädabolag. Anledningen till detta är att delägaren på så sätt kan invänta en lindrigare beskattning (25 % enligt reglerna för onoterade andelar) efter att karenstiden på fem år har förflutit. Vid avyttringar inom närståendekretsen kan dock regeln om samma eller likartad verksamhet medföra att karenstiden inte börjar löpa, vilket kan leda till en högre beskattning efter fem år eftersom 3:12-reglerna fortfarande är tillämpliga. Följaktligen kan dagens karensregel leda till skillnader i beskattningen vid ägarskiften av fåmansföretag, beroende på om ägarskiftet sker inom eller utom närståendekretsen.

Uppdraget

Enligt regeringen är det viktigt att avyttringar av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oberoende av om avyttringen sker inom eller utom närståendekretsen.

Den särskilda utredaren ska därför säkerställa att reglerna vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med ägarskiften är ändamålsenliga och att skattereglernas utformning inte påverkar om verksamheten avyttras till någon inom eller utom närståendekretsen.

Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående, analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmansföretagsdelägare som genomför ägarskifte inom respektive utom närståendekretsen samt föreslå lämpliga förändringar, om de slutsatser som kan dras av analysen visar att det finns ett sådant behov. En utgångspunkt för eventuella förslag på förändringar är att 3:12-reglernas preventiva funktion att motverka inkomstomvandling iakttas samt att reglerna i möjligast mån ska vara enkla att tillämpa.

Utredaren ska särskilt analysera om behovet av att motverka kringgåenden legitimerar den nuvarande asymmetrin vid ägarskiften samt om det är legitimt med olikbehandling vid avyttring av andelar till personer inom respektive utom ägarkretsen. Inom ramen för detta ska även belysas om olikbehandlingen kan vara motiverad med anledning av att det i 3:12-reglerna finns andra gynnande regler för närstående.

Kommentar

Översynen av skattereglerna vid ägarskiften i fåmansföretag är efterlängtad, eftersom de nuvarande reglerna inte sällan missgynnar de som vill behålla sitt företag inom familjen i förhållande till de som säljer företaget till en extern part. Samtidigt bör noteras att 3:12-reglerna i princip ständigt är föremål för förändringar, varav de senaste trädde i kraft den 1 januari 2014 som vi skrev om den 12 september 2013 i nyhetsbrev ”Uppdatering – Föreslagna förändringar av de s.k. 3:12-reglerna”. De ständiga förändringarna och reglernas komplexitet leder till att 3:12-reglerna i stort sett är obegripliga för den vanliga företagaren. Det kan därför ifrågasättas om det inte skulle vara lämpligare att behandla frågan om generationsskiften inom ramen för en allmän översyn över 3:12-reglerna.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;