Utredning tillsätts för att utreda möjligheten att begränsa ”fastighetspaketeringar” samt missbruk av fastighetsregleringsåtgärder – förhandsbesked om gåva av fastighet (”kattrumpa”)

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att åtgärder i samband med fastighetstransaktioner ska utredas (inkomstskatt och stämpelskatt). Skatterättsnämnden har lämnat två förhandsbesked avseende gåva av fastighet till bolag som delvis ägs av givaren. Regeringen aviserar utredning om begränsad möjlighet till ”fastighetspaketeringar” och översyn av ”missbruk” av fastighetsregleringsåtgärder. Regeringen presenterade den 23 oktober budgetpropositionen för 2015. I propositionen aviseras att en utredning ska tillsättas som ser över förekomsten av s k ”fastighetspaketeringar” i bolag inför försäljning. Även frågan om fastighetsbildningsåtgärder som ”missbrukas” för att undgå stämpelskatt föreslås utredas i detta sammanhang.

I Sverige finns det långtgående möjligheter till uppskjuten beskattning när en tillgång avyttras inom en koncern. Detta sker genom att tillgång avyttras till ett pris understigande tillgångens marknadsvärde i enlighet med underprisreglerna i inkomstskattelagens 23:e kapitel, s k skattemässig underprisöverlåtelse. Flera typer av tillgångar kan paketeras men fastigheters långa avskrivningstid medför ökade möjligheter till skattekrediter då tillgångarna säljs externt.

Gällande ”missbruk” av fastighetsbildningsåtgärder tar regeringen sannolikt sikte på fastighets-bildningsåtgärder som enbart syftar till att reducera stämpelskatt i samband med försäljningar (reglering, klyvning etc.).

Kommentar

Det finns en risk att utredningens förslag kommer innebära att indirekta fastighetsförsäljningar genom paketeringar förhindras/försvåras. Tänkbara beskattningsalternativ skulle kunna vara begränsad möjlighet till underprisöverlåtelser av fastighet inför försäljning, beskattning av vinst vid försäljning av andelar i fastighetsbolag eller stämpelskatt även vid indirekta fastighetsöverlåtelser.

Vilken typ av lagstiftningsåtgärder som skulle kunna vidtas för att stävja ”missbruk” av fastighets-bildningsåtgärder är svårare att förutse.

Direktiven för utredningens arbete har ännu inte offentliggjorts.

Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende gåva av fastighet till aktiebolag som delvis ägs av givaren (s k ”kattrumpa”)

Skatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked; den 2 oktober 2014 (dnr 113-13/D) och den 16 oktober 2014 (dnr 15-14/D) avseende den inkomstskattemässiga klassificeringen av gåva till ett aktiebolag som delvis ägs av givaren.

Förutsättningarna var följande:

1. Dnr 113-13/D: Makarna A och B skulle överlåta en fastighet till ett bolag som till 45 procent ägdes av deras barn. Makarna skulle erhålla ersättning understigande fastighetens taxeringsvärde.

2. Dnr 15-14/D: Privatpersonen X skulle överlåta en fastighet till ett bolag som till 60 procent ägs av X och resterande 40 procent ägs av X:s maka. X skulle erhålla ersättning understigande fastighetens taxeringsvärde.

Frågeställningen har aktualiserats som en följd av en dom från Högsta domstolen (NJA 2013 s. 866), där domstolen slog fast att överföring av en fastighet till ett bolag utgör ett stämpelskattepliktigt tillskott. Domstolen fann att en sådan transaktion civilrättsligt inte kan ses som en gåva, varvid viss oklarhet uppstod avseende den inkomstskattemässiga klassificeringen.

Vid inkomstbeskattningen tillämpas enligt praxis den s.k. huvudsaklighetsprincipen vid blandade överlåtelser av fastigheter. En överlåtelse av en fastighet till närstående eller ett av närstående ägt bolag behandlas enligt gällande praxis som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. En motsvarande överlåtelse till ett av överlåtaren helägt bolag behandlas däremot som en avyttring eftersom det saknas ett gåvomoment (RÅ 1993 ref. 43). När fråga är om en överlåtelse av en fastighet till ett bolag där 40 procent ägs av närstående till överlåtaren anses emellertid gåvomomentet så betydande att överlåtelsen bör bedömas som gåva (RÅ 2001 ref. 2).

Skatterättsnämnden fann i de båda förhandsbeskeden att överlåtelsen av fastigheterna uppfyller de krav som ställs i Högsta förvaltningsdomstolens praxis för att anses utgöra gåva vid inkomstbeskattningen. Högsta domstolens avgörande i 2013 års rättsfall leder inte till någon annan slutsats.

I avgörandet från den 16 oktober fann Skatterättsnämnden att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet. Denna fråga var inte föremål för prövning i avgörandet från den 2 oktober.

Kommentar

De båda förhandsbeskeden innebär att Skatterättsnämnden slår fast att avgörandet från Högsta domstolen inte är direkt tillämpligt på inkomstskatterättsliga frågor. Högsta domstolen är förvisso högsta instans gällande stämpelskatt men inte beträffande inkomstskatt. Den praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som anvisar att gåva till aktiebolag är möjlig att genomföra utan inkomstskattemässiga konsekvenser gäller således alltjämt fortfarande.

Skatteverket delade dock inte de sökandes uppfattning och kommer sannolikt att överklaga förhandsbeskeden till Högsta förvaltningsdomstolen.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;