Värdering av onoterade optioner

Skatteverkets ställningstagande om värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten (dnr: 202 409320-18/111)

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande avseende värdering av onoterade optioner. Skatteverket anser att i första hand bör den s.k. Black & Scholes-metoden användas för att beräkna sådana optioners marknadsvärde. De variabler som påverkar optionens värde enligt denna metod är den underliggande aktiens värde, lösenpriset, återstående löptid för optionen, den riskfria räntan och den underliggande aktiens förväntade framtida volatilitet.

I ställningstagandet utvecklar Skatteverket hur de anser att den underliggande aktiens förväntade framtida volatilitet ska fastställas. Om den underliggande aktien är noterad menar Skatteverket att framtida volatilitet i första hand bör bedömas utifrån underliggande akties implicita volatilitet. Den implicita volatiliteten beräknas utifrån priset på marknadsnoterade optioner i den underliggande aktien. Saknas handel med sådana optioner, och den implicita volatiliteten således inte kan beräknas, menar Skatteverket istället att en prognos för den framtida volatiliteten får göras utifrån den underliggande aktiens historiska volatilitet. Vid bedömning av historisk volatilitet bör man gå tillbaka lika långt i tiden som motsvarar optionens återstående löptid.

Är den underliggande aktien onoterad bör aktiens förväntade framtida volatilitet enligt Skatteverket baseras på den implicita volatiliteten för aktier i jämförbara noterade bolag. Om det inte är möjligt att beräkna den implicita volatiliteten för sådana aktier ska istället en prognos göras för den framtida volatiliteten utifrån den historiska volatiliteten för aktier i jämförbara noterade bolag. Skatteverket anser att jämförbara bolag kan väljas ut med hjälp av vissa industriklassificeringssystem som används av investerare.

Svalners kommentarer
Om en anställd förvärvar värdepapper på förmånliga villkor ska förmånen tas upp till beskattning det år förvärvet sker. För att kunna avgöra om någon förmån uppkommit och vilket belopp förmånen i så fall uppgår till måste värdepapprets marknadsvärde vid förvärvstillfället bedömas på ett korrekt sätt.

Erfarenhetsmässigt tillämpas normalt Black & Scholes-metoden på marknaden för att bedöma marknadsvärdet för onoterade optioner som ges ut till anställda. Ställningstagandet förtydligar att även Skatteverket delar uppfattningen att denna modell i första hand bör användas för att beräkna sådana optioners marknadsvärde.

Skatteverkets syn vad gäller bedömningen av den underliggande aktiens förväntade framtida volatilitet stämmer även den överens med vårt synsätt. Det bör dock framhållas att i de fall den underliggande aktien är onoterad och ett antal jämförbara noterade bolag således måste väljas ut för att bedöma förväntad framtida volatilitet är det centralt att förstå verksamheten i det aktuella bolaget. Ett urval baserat på en specifik branschkod kan ge en god indikation om vilka företag man kan leta bland för att välja ut jämförbara noterade bolag men varje företag måste analyseras i detalj för att kunna bedöma om de är jämförbara.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;