Vårpropositionen 2015: Företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler bereds vidare och nya regler införs tidigast 1 januari 2017

Igår presenterade regeringen vårpropositionen för 2015. Av propositionen framgår att Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40), nu bereds vidare inom Regeringskansliet efter att ha remissbehandlats. Vidare framgår att förslaget tidigast kommer att träda ikraft den 1 januari 2017.

Företagsskattekommittén lämnade ett slutbetänkande den 12 juni 2014 där kommittén föreslog ändrade beskattningsregler för företag som skulle medföra att räntekostnader och andra finansiella kostnader enbart ska kunna dras av i den mån de motsvaras av finansiella intäkter.

Kommittén föreslog istället ett införande av ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader på 25 procent av företagets skattemässiga resultat före avdraget, oberoende av om företaget har motsvarande kostnader. Effekten skulle vara densamma som en minskning med 5,5 procentenheter av bolagsskattesatsen. Inom ramen för huvudförslaget föreslog kommittén att dagens ränteavdragsbegränsningsregler för koncerninterna lån skulle avskaffas.

I betänkandet presenterades även ett alternativt förslag som kortfattat innebar en sänkning av bolagsskattesatsen med 3,5 procentenheter i kombination med en viss avdragsbegränsning, Finansiella kostnader skulle få dras av i den mån de motsvaras av finansiella intäkter i kombination med en rätt att göra avdrag med upp till 20 procent av rörelseresultatet. Till skillnad från i huvudförslaget föreslogs att dagens ränteavdragsbegränsningsregler behålls.

Kommentar
Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler har kritiserats för att vara oklara och svårtillämpliga. Många hade därför stora förväntningar på Företagsskattekommitténs förslag till nya regler. Företagsskattekommitténs förslag fick dock omfattande kritik av remissinstanserna vad avser såväl reglernas utformning som avsaknaden av ordentlig konsekvensanalys. En omarbetning av förslaget har därför ansetts påkallad. Regeringens uttalande i vårpropositionen om att ett nytt förslag kan träda i kraft tidigast 2017, tyder på att förslaget ska omarbetas och därefter skickas ut på en ny remissrunda innan ett omarbetat lagförslag kan lämnas till riksdagen.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;